TAILIEUCHUNG - THIÊN HÀ

Thiên hà, mot tap h p khong lô hàng trăm trieu các vì sao, tât c ñang tương tác hâp dan, và ñang bay quanh mot ñiem chung. Các nhà thiên văn h,c ư-c lư ng có kho ng 125 t2 thiên hà trong vũ tr4. Tât c các vì sao có the thây ñư c bang mat thư7ng t8 trái ñât thuoc vê thiên hà c:a trái ñât, g,i là Ngân hà. Mat tr7i, cùng v-i nh@ng hành tinh kêt h p c:a nó, chB là mot vì sao trong thiên hà này. Ngoài nh@ng vì sao và hành tinh, các thiên hà còn chDa ñEng. | THIÊN HÀ I. LỜI GIỚI THIỆU Nhóm Thiên hà Nhóm thiên hà này tên là Hickson Compact Group HCG 87 cách trái đất khoảng 400 triệu năm ánh sáng. Những thiên hà đang tương tác qua lực hút ảnh hưởng nhau về cấu trúc và sự tiến hóa. Bức ảnh được chụp bởi kính thiên văn Gemini South tại Cerro Pachón Chile. Đài quan sát Gemini GMOS Team NASA Thiên hà một tập hợp khổng lồ hàng trăm triệu các vì sao tất cả đang tương tác hấp dẫn và đang bay quanh một điểm chung. Các nhà thiên văn học ước lượng có khoảng 125 tỷ thiên hà trong vũ trụ. Tất cả các vì sao có thể thấy được bằng mắt thường từ trái đất thuộc về thiên hà của trái đất gọi là Ngân hà. Mặt trời cùng với những hành tinh kết hợp của nó chỉ là một vì sao trong thiên hà này. Ngoài những vì sao và hành tinh các thiên hà còn chứa đựng các chòm sao khinh khí dạng nguyên tử và phân tử các phân tử phức hợp gồm hydro nitơ carbon silic và những chất khác các tia vũ trụ. II. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU THIÊN HÀ SƠ KHAI Chòm sao Tiên Nữ Thiên hà Tiên Nữ một thiên hà xoắn ốc giống như dải Ngân hà của chúng ta vật thể xa trái đất nhất có thể trông thấy bằng mắt thường. Xoáy lốc các sao của nó có thể được nhìn thấy từ Northern Hemisphere trong chòm sao Tiên Nữ. Ngân hà và chòm sao Tiên Nữ là bộ phận thuộc nhóm thiên hà được gọi là Nhóm Địaphương phần của nhóm rộng hơn gọi là quần thể Virgo. Robert Gendler NASA Nhà thiên văn học Ba Tư al-Sufi đã tin vào việc mô tả lần đầu thiên hà xoắn ốc đã được nhìn thấy trong chòm sao Tiên Nữ. Khoảng giữa thế kỷ XVIII chỉ có 3 thiên hà được nhận diện. Vào năm 1780 nhà thiên văn học Pháp Charles Messier đã công bố một danh sách bao gồm 32 thiên hà. Những thiên hà này giờ đây được nhận biết bởi các số M Messier ví dụ như thiên hà Tiên Nữ đã biết là M31. Hàng ngàn thiên hà được biết đến và được ghi nhận bởi các nhà thiên văn học Anh Sir William Herschel Caroline Herschel và Sir John Herschel trong buổi bình minh thế kỷ XIX. Từ năm 1900 các thiên hà được khám phá phần lớn nhờ việc nghiên cứu bằng ảnh chụp. Những .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.