TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM 45’ LÝ 12 CB Kỳ 1 Năm học 2010 - 2011 - MÃ ĐỀ 758

Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm 45’ lý 12 cb kỳ 1 năm học 2010 - 2011 - mã đề 758', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GD VÀ ĐT BẮC GIANG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM 45 LÝ 12 CB Kỳ 1 Năm học 2o10 - 2011 758 Câu 1 . Câu 2 . Câu 3 . Câu 4 . Câu 5 . Câu 6 . Câu 7 . Câu 8 . Câu 9 . Câu 10. Câu 11. Câu 12. Câu 13. Câu 14. Câu 15. Câu 16. Câu 17. Câu 18. Câu 19. Câu 20. Câu 21. Câu 22. Câu 23. Câu 24. Câu 25. Câu 26. Câu 27. Câu 28. Câu 29. Câu 30. Câu 31. Câu 32. Câu 33. Câu 34. Câu 35. Câu 36. Câu 37. Câu 38. Câu 39. Câu 40. Câu 41. Câu 42. Họ tên thí sinh .Lớp 12. Câu 1 Trong dao động điều hòa giá trị cwc đại của vận tốc là A. Vmax W2A. B. Vmax - W2A. C. Vmax - wA. D. Vmax wA. Câu 2 Trong dao động điều hoà A. gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha ỗ 2 so với vận tốc. B. gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha ỗ 2 so với vận tốc. C. gia tốc biến đổi điều hoà ngợc pha so với vận tốc. D. gia tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với vận tốc. Câu 3 Trong phương trình dao động điều hoà x Acos wt p mét m là thứ nguyên của đại lượng A. Biên độ A. B. Chu kỳ dao động T. C. Tần số góc w. D. Pha dao động wt p . Câu 4 Chuyển động nào sau đây không phải là dao động cơ học A. Chuyển động nhấp nhô của phao trên mặt nước B. Chuyển động của ôtô trên đường. C. Chuyển động đung đưa của con lắc của đồng hồ. D. Chuyển động đung đưa của lá cây. Câu 5 Trong dao động điều hòa giá trị cwc tiểu của vận tốc là A. vmin wA. B. vmin - wA. C. vmin 0. D. vmin - w2A. Câu 6 Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số f 16Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A B những khoảng d1 30cm d2 25 5cm sóng có biên độ cwc đại. Giữa M và đường trung trwc có 2 dãy cwc đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu A. v 36m s. B. v 36cm s. C. v 24cm s. D. v 24m s. Câu 7 Một con lắc đơn có độ dài l trong khoảng thời gian Ầt nó thwc hiện được 6 dao động. Người ta giảm bớt độ dài của nó đi 16cm cũng trong khoảng thời gian Ầt như trước nó thwc hiện được 10 dao động. Chiều dài của con lắc ban đầu là A. l 25cm. B. l 9cm. C. l 9m. D. l 25m. Câu 8 Tại một nơi có hai con lắc đơn đang dao động với các biên độ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.