TAILIEUCHUNG - VỊ TRÍ TRẠNG NGỮ2

Tham khảo tài liệu 'vị trí trạng ngữ2', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chỉ khi mọi thứ sẵn sàng thì họ mới bắt đầu công việc. Only witỉỵ the full agreement of everyone can we hope to succeed. Chỉ với bản ký kết của từng người thì chúng tôi mỏi hy vọng thành công. Chú ý Only khi bổ nghĩa cho chủ ngữ thì không có đảo ngược only có thể đặt trước tiếng nó bổ nghĩa ở bất kỳ vị trí nào trong câu và đo đó câu có nghĩa khác nhau. Thí dụ Only Nam talked to his brother. Chỉ có Nam nói với anh anh ấy Nam only talked to his brother. Nam chỉ nói với anh anh ấy thôi không làm gì khác . Nam talked to his brother only. Nam chỉ nói với anh anh ấy không nói với ai khác Nam talked to his only brother. Nam nói vói người anh duy nhất của anh ấy - only ỏ đây là tính từ . Bài tập 4. Điển những trạng ngữ trong ngoặc vào vị trí thích hợp bình thường. 1. He was not injured fortunately . 2. You will be able to help him perharps . 3. How the holidays have passed quickly walked two miles every morning always . 5. Does he go to the cinema how of ten 436 6. He did not understand what the other said at first . 7. Your proposal is not acceptable to be bried . 8. I am not a doctor strictly speaking . 9. I have heard such a story never . 10. Can you swim how far 5 Đổi một trạng ngừ trong câu lên vị trí đầu câu để nhấn mạnh và đảo ngược chủ ngữ với động từ khi cần thiết. 1. You can find such things nowhere. 2. She has never been to happy in her life - Mrs Brown said. 3. I would agree to such proposals in no circumstances. 4. A pretty little girl sat by her side. 5. They went to the seaside sometimes. 6. A large red car came down the road. 7. He had hardly reached the station when the train started. 8. I have seen such wide rivers only in the southern plains. 9. He opened the box and took out the pieces of paper slowly. 10. The boy not only has read it but he has learn it by heart. 6. Nhận xét vị trí khác nhau của các phó từ và dịch ra tiêng Việt những câu sau đây 1. Still I believe him to be innocent. I still believe him to be innocent. 2. She spoke simple and .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.