TAILIEUCHUNG - Hội nghị Trung ương 7 (11/1940)

Hội nghị họp từ ngày 6 đến ngày 9-11-1940, trong bối cảnh phátxít Nhật đổ bộ chiếm đóng Đông Dương, thực dân Pháp từng bước nhượng bộ và đầu hàng Nhật, nhân dân Việt Nam chịu cảnh "một cổ hai tròng" thống trị của Pháp - Nhật. Khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra (ngày 27-9-1940), Xứ uỷ Nam Kỳ sau nhiều lần thảo luận đã chủ trương phát động nhân dân vũ trang khởi nghĩa. | . Hội nghị Trung ương 7 (11/1940) Tiếp tục khẳng định chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Nhận định kẻ thù chính là PX Pháp – Nhật Vấn đề xây dựng LLVT và căn cứ địa Kiện toàn BCHTW Đảng - Nhật vào ĐD, cấu kết với Pháp cùng cai trị - Nd ĐD khổ cực, mâu thuẫn kẻ thù lên cao - Khởi nghĩa Bắc Sơn 27/9/1940 Hoàn cảnh lịch sử .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.