TAILIEUCHUNG - TRIẾT VÀ SỰ CHUYỂN HÓA 7

Dù các hình thức nhận thức khác nhau có thể có tiêu chuẩn riêng, nhưng không có tiêu chuẩn nào thay thế tiêu chuẩn thực tiễn, và xét đến cùng, chúng cũng phụ thuộc vào tiêu chuẩn thực tiễn. | Dù các hình thức nhận thức khác nhau có thể có tiêu chuẩn riêng nhưng không có tiêu chuẩn nào thay thế tiêu chuẩn thực tiễn và xét đến cùng chúng cũng phụ thuộc vào tiêu chuẩn thực tiễn. Vì vậy viết Vấn đề tìm hiểu xem tư duy của con người có thể đạt tới chân lý khách quan hay không hoàn toàn không phải là một vấn đề lý luận mà là một vấn đề thực tiễn. Chính trong thực tiễn mà con người phải chứng minh chân lý. 55. Thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý phải được hiểu một cách biện chứng bởi vì nó vừa mang tính tương đối vừa mang tính tuyệt đối. Tính tuyệt đối nói lên tính khách quan của tiêu chuẩn thực tiễn trong việc xác định chân lý khi thực tiễn được xác định ở một giai đoạn phát triển nhất định. Tính tương đối của tiêu chuẩn thực tiễn thể hiện ở chỗ thực tiễn không chỉ mang yếu tố khách quan mà còn bao hàm cả yếu tố chủ quan và bản thân nó là một quá trình luôn vận động biến đổi và phát triển. Những yếu tố chủ quan sẽ được khắc phục tính xác định của thực tiễn ở giai đoạn phát triển tiếp theo sẽ khác đi. Vì vậy tiêu chuẩn thực tiễn không cho phép biến những tri thức mà con người nhận thức được ở một giai đoạn 55 và Toàn tập T. 3 Nxb. Chính trị quốc gia Hà Nội 1995 tr. 9-10. Page 297 of 487 hoạt động thực tiễn nhất định thành chân lý tuyệt đích bất di bất dịch mà là đòi hỏi phải tiếp tục kiểm nghiệm chúng ở mọi giai đoạn nhận thức tiếp theo của con người. Quán triệt tính biện chứng của tiêu chuẩn chân lý - thực tiễn sẽ giúp chúng ta xây dựng quan điểm thực tiễn. Quan điểm này đòi hỏi Việc nhận thức của chúng ta dù ở bất cứ giai đoạn trình độ nào đều phải xuất phát từ thực tiễn dựa trên cơ sở thực tiễn đi sâu vào thực tiễn phải coi trọng việc tổng kết thực tiễn Học đi đôi với hành Lý luận phải gắn liền với thực tiễn. Xa rời quan điểm thực tiễn sẽ dẫn đến chủ nghĩa giáo điều quan liêu bảo thủ sẽ sa vào chủ nghĩa tương đối quan điểm chủ quan duy ý chí. Câu 36 Phương pháp là gì Hãy trình bày các phương pháp nhận thức khoa học. 1. Phương pháp là gì a

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.