TAILIEUCHUNG - Bài giảng về THỰC HÀNH GHI SỔ KẾ TOÁN

Ghi sổ tổng hợp: + Sổ Nhật ký chung + Sổ Cái các TK 111, 511, 3331 Sổ chi tiết: + Sổ chi tiết vật liệu sản phẩm hàng hóa,chi tiết mã hàng vải 269 + Sổ quỹ tiền mặt: dành cho thủ qũy Nghiệp vụ 2: Mua vải của Công ty Dệt Thành Công, địa chỉ số 12 Phan Đình Phùng, TP. Thái Bình, mã số thuế: 1000 123 789 -1, hoá đơn số 145672, ký hiệu AS2007N, 5/3/2007, PNK101, 5/3/2007, đã trả bằng tiền mặt Phiếu Chi 112, 5/3/2007 | 05 11 2011 THỰC HÀNH GHI SỔ KẾ TOÁN Giảng viên Trần Phước Khoa Kế toán - Kiểm toán Nghiệp vụ 1 Hạch tóan doanh thu bán vải cho công ty Thiên Nga địa chỉ 41 Nguyễn Du Q. 1 mã số thuế 0301034611-1 thu bằng tiền mặt hoá đơn 846525 ký hiệu AA2007N 4 3 2007. Định khỏ an đê ghi vào sổ tông hợp Nợ TK 111 Có TK 511 Có TK 3331 1 05 11 2011 Chứng từ kê tóan Lập hóa đơn GTGT số 846525 ký hiệu AA2007N 4 3 2007 - Lập phiếu xuất kho số 01PX 03 - Lập phiếu thu số 111 Đntnvị c3ỉ g tythiin Thanh M3u tf O2-VT Bứ ptũ a. ÍBan hành theo QE iố 15 2006 QĐ-BTC Ngiy 33 03 2306 của Bộ truBug BTC PHIỂU XUẤT KHO Ngây . 03 nSm 2007 Nợ 632. sỉ .omữữ3 . . -Họ vì tên người nhận hSng Thiín Nga. Bịa chl bộphận 41 Ngu in ữu QI TP. HCM. . Lýdoxnítkbn MBS4W525 Xu í t i kbXngỉa tò . . . . . . - Tổng lốtĩèn Viết bins chiộ. . sốchđtaglữg hèm theo ND84652S. Ngày . 04 tháng . 03 nam2C07 Nauòrilập NịuSí nteịn Thi kho Kí1 toa n 11 11ÍÍ ng Giám tóc phi4u í Kỷ hp if nỉ háng tKỷ hí ỉfn ÍMoăc trfpivfn có nfat cÀi nhifp í Kỷ họ itn í 1 Lổ 77ạ Thào jyển Thiên Ngữ Lồ Tỉị Thao Th ị Tuyển Duong Đúc Thành 2 05 11 2011 Đon vị Công Ịy Thiên Thanh Bộ phận _ Mẩn sô 01-TT Ban hành iheoQĐỉố 15 2006 QỉhBTC ngày ĨMĨMMcửa Bộ rrtâng BĩC KHIÊU THU Guyén ĩố Ngfo 04 thứng Oỉ nửm 2007 SÁ 111 Nơ 111 Có Hơ ten agưth nip .À .gu -vn Dvinffga . ĐŨ chi 4 NỊỊạyĩn ÍX Ĩ4 TN tíCM Udơnỉp Bứt vải BDĨ ÍĨÌĨ số cồ. 3 ĨTÌ wn i1 Vià hăng I ừ Ba Ư ỂU. t-hn Lríbr. hã rnun hi gVn rhln . . hín mNơtđ Ịg. . . . . . . Ken- ttiíủ ĩỉĩ . S4ÍỈỈỈ. Chưng tur goc Ng y .04 tháng .03. năm .2007. Giám đÔc Kê toán tniủng Nguôi nộp tiẻn Ngưõi lập phiêu Thù quỉ JZ họ rin đóng dán Ki họ tin Kỉ họ tên Kí họ tịn Ki họ rin ni ý ũuvng ỉ úĩ Thành Nguyễn Thi Tuyến Nguyễn ĨTiíẽn Ngữ Tròn Trí Dũng Trân Trí cũng Đâ nlận đú số tiền Viâ bẵng chư . Ba trlịu tán fíâm btậ iwW hai nghìn. chín tram chín mím . Tị giá ngoại tẽ vàng bạc đả quí . SỐ tiền quĩ đối . Lisi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.