TAILIEUCHUNG - Công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn part 3

Tham khảo tài liệu 'công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn part 3', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | . CÔNG NGHỆ xử LÝ RÁC LÀM PHÂN BÓN CỦA ĐỨC . Sơ đồ công nghệ Hình . Sfl đổ công nghê xử lý rác thãi sinh hoat theo công nghê của CHLB Đức . Nội dung công nghệ Ớ Đức một trong những công nghệ phổ biến của các nhà máy xừ lý rác thải là áp dụng phương pháp xử lý rác thải để thu hồi khí sinh học và phân bón hữu cơ sinh học. Rác được tiếp nhận và tiên hành phân loại các chất thái hữu cơ được đưa vào các thiết bị ứ kín dưới dạng các thùng chịu áp lực bằng thiết bị thu hổi khí trong quá trình lẻn men phân giái hữu cơ khả năng thu hổi được là 64 khí là CH4 trong quá trình lên men . Khí qua lọc và được sử dụng vào việc hữu ích như năng lượng chạy máy phát điện chất đốt. Phan bã còn lại sau khi đã lẽn men được vất khô tận dụng làm phân bón . Ưu nhược điểm ưu diêm - Xử lý triệt dể đám báo môi trường. - Thu hồi được sản phẩm khí đốt có giá trị cao phục vụ cho các ngành cóng nghiệp ớ khu lân cận nhà máy. 50 Thu hồi phân bón có tác dụng cải tạo đất . - Cung cấp nguyên vật liệu tái chê cho các ngành cõng nghiệp. Nhược điểm - Đòi hỏi kinh phí đầu tư lớn kinh phí duy trì cao. - Sản phẩm khí dốt cần phái phàn loại đảm bảo không lẫn các tạp chất độc hóa học như Pb Hg As Cd. dể đâm bào cho việc sử dụng chài dốt. - Chất lượng phân bón thu hổi không cao. . CÒNG NGHỆ xử LÝ RÁC LẰM PHÂN BÓN CỦA TRUNG QUÓC Hình . Sư đổ công nghê xiì lý rác thải sinh hoạt của Trung Quôc thiết bị kín . Nội dung công nghệ ơ Trung Quốc một trong những công nghệ phố biến của các nhà máy xứ lý rác thải như ở Bác Kinh. Nam Ninh Thượng Hâĩ. là áp dụng phương pháp xử lý rác thái trong thict bị kín. Rác được tiếp nhận đưa vào thiết bi ù kín phần lớn ỉà hầm ủ sau 10-12 ngày hàm lượng CH so . giảm được đưa ra ngoài li chín. Sau dó mới tiên hành phán loại chế biến thành phân bón hữu cơ. . Ưu nhược điểm ưìí ỉiếrìì - Rác được ú ngay sau 10 - 12 ngày giám mùi cùa H2S mới đưa ra ngoài phân loại có ưu diêm giâm nhẹ độc hại với người lao động - Thu hổi được nước rác không gãy ánh .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.