TAILIEUCHUNG - Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện part 9

Tham khảo tài liệu 'công nghệ xử lý nước thải bệnh viện part 9', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bảng . Tỷ lệ công nghệ có chỉ tiêu Coliform sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải Coliform 100 ml Công nghệ đạt tiêu chuẩn cho phép không đạt tiêu chuẩn cho phép Tổng số công nghệ n n L n Cơ học Ũ 0 4 100 4 Sinh học tự nhiên 1 33 33 2 3 Aeroten truyền thống 2 28 57 4 i 71 43 6 Hợp khói L 10 83 33 2 16 67 12 ọ . E3 Đạt tiêu chuẩn cho phép 8 Khôn đạt tiêu cliuán cho phép Cơ học Sinh học tự nhiên Aeroten ti uycn Hop khói thõng Hình . Tỷ lệ công nghệ đạ t tiêu chuẩn thải ra môi trường l I- XLVÍBV 161 Từ bảng và hình la có nhán xét sau Nhóm công nghệ xữ lý nước thai theo phương pháp cơ học có giá trị trung bình Coliform tại đẩu ra không dạt tiêu chuẩn thải ra môi trường. Nhóm công nghệ sinh học tự nhiên phương pháp xử lý tự nhiên bàng bể hoặc ao có 1 3 công nghệ chiếm 33 33 tổng số. xứ lý đạt tiêu chuan thải. Nhóm công nghệ aeroten truyền thống phương pháp xừ lý aeroten bằng bùn hoạt tính chỉ có 2 6 công nghệ chiếm 33 33 tổng số xú lý đạt tiêu chuẩn thải. - Nhóm công nghệ Hợp khối xử lý bằng aeroten có đệm sinh học có hiệu quá xử lý cao nhất có 10 12 công nghệ chiếm 83 33 tổng só xử lý đạt tiêu chuẩn thải. Như vậy hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện về mặt vi sinh ở các ưạm xử lý NTBV thuộc nhóm công nghệ hợp khối là cao nhất. . ĐỊNH HƯỚNG TRIEN khai còng nghệ xử lý nước thải Bệnh VIỆN ở VIỆT NAM Bệnh viện và các cơ sờ y tê Việt Nam có sô lượng lớn và hoạt động trong những điều kiện rất khác nhau. Các bệnh viện Trung ương và câp tỉnh thường có quy mô 400 - 600 giường bệnh nằm trong các trung tâm dân cư đông đúc diện tích hạn chế bệnh viện cấp huyện nhỏ hơn với quy mô 50 - 100 giường bệnh nằm chủ yếu ở các thị trấn với điểu kiện trang bị kém hơn và cố diện tích đất đai đỡ chật hẹp hơn. Phần lớn các bệnh viện chưa có hệ thống xử lý nước thải các hệ thống xử lý nước thải đã xây dựng tại một sô bệnh viện lớn hoạt động theo nhiều sơ đồ cõng nghệ khác nhau và nhìn chung không đạt tiêu chuán thái như 162 quy định trong TCVN 6772 - 2000 và TCVN 5945

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.