TAILIEUCHUNG - NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA BẢO HIỂM

Bảo hiểm là một nghiệp vụ qua đó, một bên là người được bảo hiểm cam đoan trả một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm thực hiện mong muốn để cho mình hoặc để cho người thứ ba trong trường hợp xảy ra rủi ro sẽ nhận được một khoản đền bù các tổn thất được trả bởi một bên khác: đó là người bảo hiểm. Người bảo hiểm nhận trách nhiệm đối với toàn bộ rủi ro và đền bù các thiệt hại theo các phương pháp của thống kê. | MÔN HỌC NGUYÊN LÝ & THỰC HÀNH BẢO HIỂM Biên soạn : NGUYỄN TIẾN HÙNGMBA Module 3 NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA BẢO HIỂM CHƯƠNG 2: BẢO HIỂM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG NỘI DUNG CHÍNH ĐỊNH NGHĨA BẢO HIỂM BẢN CHẤT CỦA BẢO HIỂM VAI TRÒ, TÁC DỤNG CỦA BẢO HIỂM SỰ CẦN THIẾT CỦA BẢO HIỂM RỦI RO CÓ THỂ BẢO HIỂM PHÂN LOẠI BẢO HIỂM CÁC NGUYÊN TẮC KỶ THUẬT CÁC NGUYÊN TẮC PHÁP LÝ ĐỊNH NGHĨA BẢO HIỂM BẢO HIỂM LÀ GÌ? MỐI QUAN HỆ PHÁP LÝ TRÊN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CƠ CHẾ VẬN HÀNH VÀ MỤC ĐÍCH PHƯƠNG DIỆN XÃ HỘI BẢO HIỂM - SỰ CỘNG ĐỒNG HÓA CÁC RỦI RO DNBH NMBH ĐẠI LÝ MÔI GIỚI BT, TTBH PBH SỰ KIỆN BẢO HIỂM RỦI RO BẢO HIỂM HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM "Baûo hieåm laø moät nghieäp vuï qua ñoù, moät beân laø ngöôøi ñöôïc baûo hieåm cam ñoan traû moät khoaûn tieàn goïi laø phí baûo hieåm thöïc hieän mong muoán ñeå cho mình hoaëc ñeå cho moät ngöôøi thöù 3 trong tröôøng hôïp xaåy ra ruûi ro seõ nhaän ñöôïc moät khoaûn ñeàn buø caùc toån thaát ñöôïc traû bôûi moät beân khaùc: ñoù laø ngöôøi baûo hieåm. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.