TAILIEUCHUNG - QUẢN TRỊ RỦI RO BẢO HIỂM

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ RỦI RO Thiết kế : NGUYỄN TIẾN HÙNG MBA TRƯỞNG BỘ MÔN BẢO HIỂM Lịch sử LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO Thuật ngữ “Quản trị rủi ro” ra đời từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến giữa thập niên 60; Những đổi mới và phát triển khoa học kỹ thuật, những rủi ro mới xuất hiện, những rủi ro cũ lại tăng lên. Lịch sử LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO Trước đó, bảo hiểm luôn là phương cách duy nhất được dùng để đảm bảo cho các rủi ro cổ điển như cháy, nổ, bảo tố, vận chuyển hàng hóa. Trong mỗi doanh nghiệp, người ta phải mua và quản lý vô số hợp đồng bảo hiểm từ một hoặc nhiều nhà bảo hiểm. Với sự xuất hiện của các rủi ro mới, bảo hiểm có những giới hạn của nó. Lịch sử LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO Doanh nghiệp buộc phải tiếp cận rủi ro một các có ý chí hơn Họ tự giác mở rộng trách nhiệm của mình trong việc nhận dạng các rủi ro mới, đưa ra kỹ thuật đề phòng, tạo ra sự đảm bảo khác ngoài bảo hiểm. Họ quyết định rủi ro nào họ muốn và có thể mua bảo hiểm và rủi ro nào doanh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.