TAILIEUCHUNG - Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện part 8

Tham khảo tài liệu 'công nghệ xử lý nước thải bệnh viện part 8', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | nước bề mặt. Để xác định độ đục có thể dùng máy đo dộ đục hoặc máy so màu. Theo tính toán của chúng tôi hàm lượng chất keo tụ PACN-95 trung bình cần dùng để xử lý nước cấp tính theo độ dục như trong bảng để so sánh chúng tôi đưa cả lượng phèn nhôm A12 SO4 3 thường dùng . Tuy nhiên đối với nước thải bệnh viện việc sử dụng PACN-95 trong quá trình xử lý chỉ áp dụng trong những trường hợp cần thiết để lắng sơ bộ nhanh và hạn chế khả năng gây tắc hệ đệm vi sinh vật trong thiết bị lọc và khi đó hàm lượng sử dụng ít hơn nhiều so với số liệu bảng . Bảng . Lượng PACN - 95 tính theo độ đục TT Độ đục mg l PACN - 95 g m3 g m 1 100 4-200 4 00 18-30 2 200 4- 400 4 75 24 4-40 3 400 4- 600 6 00 28 4- 45 4 600 4- 800 7 25 33 4- 55 5 800 8 50 36 - 60 6 9 75 39 4-65 7 11 00 45 4-75 8 13 00 52 4-80 9 15 00 60 4- 100 141 c Cách sử dụng PACN-95 dược sử dụng rất dơn giản chi cần thá vào nước rồi khuấy nhẹ. Việc sử dựng PACN-95 trong hệ thống xứ lý nưức thai bệnh viên theo công nghệ lọc sinh học cao tải và thiết bị lọc ntodul hợp khối sẽ được hướng dằn chi tiết trong phần hường dần sừ dụng thiết bị. d Bảo quân PACN-95 dược bảo quản trong túi PE hai lóp để chong ẩin và để nơi khô mát. Trọng lượng 1 kg và 25 kg. 142 Chương VI THỰC TRẠNG xử LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN Ỏ VIỆT NAM VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔNG NGHỆ ĐANG AP DỤNG . THỰC TRẠNG xử LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN ỏ VIỆT NAM Theo kết quả điều tra của dự án Quy hoạch tổng thổ mạng lưới bệnh viện năm 2001 ở nước ta có 970 bệnh viện với giường bệnh trong đó bệnh viện nhà nước chiếm 98 5 còn lại 1 5 là bệnh viện tư nhân bao gồm cả bệnh viện 100 vốn nước ngoài các bệnh viện liên doanh . Số bệnh viện tư nhân là 14 bệnh viện với 928 giường bệnh bảng . Bâng . Hệ thống bệnh viện ở Việt Nam Loại bệnh viện Số lượng SỐ giường bệnh Bệnh viện đa khoa trung ương 11 Bệnh viện chuyên khoa trung ương 20 Bệnh viện đa khoa tỉnh 107 Bệnh viện chuyên khoa .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.