TAILIEUCHUNG - Bài tập vẽ chữ tỏa sáng

Vẽ chữ tỏa sáng Mở Corel DRAW, cọn công cụ Text Tool để viết chữ, chọn kiểu chữ dầy Dùng công cụ Bazier Tool vẽ 1 đường line, Click đúp 2 lần vào đường line để hiện tâm quay và di chuyển tâm quay xuống dưới : coppy tại chỗ bằng cách ấn phím + trên bàn phím nhập góc quay 12 độ trên thanh Property Bar nhấn Enter sau đó nhấn Ctrl + D để nhân bản tô màu trắng cho tất cả các đường line Kết quả : Vẽ hiệu ứng 1 Mở Corel DRAW, chọn công cụ Graph Paper Tool của hộp Tool Box. | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Vẽ chữ tỏa sáng Mở Corel DRAW cọn công cụ Text Tool để viết chữ chọn kiểu chữ dầy Dùng công cụ Bazier Tool vẽ 1 đường line Click đúp 2 lần vào đường line để hiện tâm quay và di chuyển tâm quay xuống dưới coppy tại chỗ bằng cách ấn phím trên bàn phím nhập góc quay 12 độ trên thanh Property Bar nhấn Enter sau đó nhấn Ctrl D để nhân bản tô màu trắng cho tất cả các đường line Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Kết quả Vẽ hiệu ứng 1 Mở Corel DRAW chọn công cụ Graph Paper Tool của hộp Tool Box để vẽ lưới nhập số hàng số cột ở đây là 7x7 trên hộp Property Bar giữ Ctrl và vẽ hình. Chọn công cụ Ellipse Tool để vẽ hình tròn -Frozen Viewpoint Remove Face Apply Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Xóa lưới rồi chọn hình tròn vào Arrange Ungroup để rã nhóm Dùng phím Tab để chọn từng miếng rồi di chuyển cho chúng lệch nhau Xóa hình tròn đi rồi tô màu cho các miếng kết quả Vẽ trang sức Mở Corel Draw Dùng công cụ Bazier Tool để vẽ các đường line Dùng công cụ Shape Tool hiệu chỉnh các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.