TAILIEUCHUNG - Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện part 6

Tham khảo tài liệu 'công nghệ xử lý nước thải bệnh viện part 6', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | giám một cách đáng kế. Mặt khác tại dây men chè phẩm vi sinh DW-97H cũng được bố sung nhàm đẩy nhanh quá trình phân huy bùn và diệt trù các trứng giun sán cũng như các vi khuẩn gây bệnh chứa trong bùn trước khi thải ra môi trường. Bùn sau xử lý được định kỳ hút đi bàng xe vệ sinh. Phần nước tách ra từ bìm qua vách ngăn sẽ dược bơm trờ lại dế tiếp tục xứ lý. . DÂY CHUYỀN xử LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN THEO CÓNG NGHỆ MỚI Việc lựa chọn sô liệu để thiết kế hệ thông xù lý nước thài cho các bệnh viện được thực hiện dựa trẽn sự kết hợp cứa hai phương pháp sau - Cãn cứ vào các sô liệu khảo sát tại bệnh viện. - Tính toán theo các công thức kinh nghiệm. Các công thức kinh nghiệm này dược thành lập dựa trên cơ sờ nhũng só liệu điều tra về nhu cau tiêu thụ nước ờ một số bệnh viện da khoa lại Viet Nam và các nước dang phát triển. Đói x ói một bệnh xrĩện đa khoa gồm V giường bệnh thì như cầu tiêu thụ nước là như trong bàng . Bảng . Nhu cẩu tiêu thụ nuóc tính trên mật giuờng bệnh Đối tượng Sô lượng Nhu cầu tiêu thụ nước lít ngày Bệnh nhân N 300 4- 350 Các bộ công nhân viên N 100 - 150 Người nhá bệnh nhân N 50-70 Sinh viên thực tập và khách vãng lai N 20-30 lOl Dựa vào công thức trên từ số giường bệnh có thể suy ra lưu lượng nước thải. Vì vậy cấc công thức kinh nghiêm không chỉ cho phép tính toán lưu lượng nước thải hiện tại mà còn có khả năng dự tính mức phát thải trong tương lai theo kế hoạch mở rộng cùa bệnh viện. Thông số thiết kế hệ thống xử lý nước thải phù hợp đối với mỗi bệnh viện được lựa chọn dựa trên số liệu tính theo công thức kinh nghiệm và các số liệu khảo sát thực tế. Việc lựa chọn có tính tới khả năng mở rộng của bệnh viện trong tương lai do dó cho phép hệ thống hoạt động trong thời gian dài nhưng vân đảm bảo công suất hiện suất xử lý nước thải. Dây chuyển cóng nghệ I lệ thống xử lý nước thải bệnh viện dược thiết kế nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn sau Giảm nồng độ các tác nhân ô nhiễm xuống dưới mức cho phép theo Tiêu chuẩn Việt Nam. - Phù hợp với điều kiện .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.