TAILIEUCHUNG - TÌNH THẾ CÁCH MẠNG 5

Là môt hình thái ý thức xã hội, tôn giáo bao gồm cả tâm lý tôn giáo và hệ tư tưởng tôn giáo. Tâm lý tôn giáo là những tình cảm, niềm tin, tập quán, biểu tượng tín ngưỡng, tôn giáo. | ngột bất lực ngẫu nhiên làm cho họ phải diệt vong biến họ thành một người ăn xin một kẻ bần cùng một gái điếm và dồn họ vào cảnh chết đói đó chính là nguồn gốc xấu xa của tôn giáo hiện đại mà người duy vật phải chú ý đến trước hết và trên hết nếu người ấy không muốn cứ mãi mãi là một người duy vật sơ đẳng 80. Là môt hình thái ý thức xã hội tôn giáo bao gồm cả tâm lý tôn giáo và hệ tư tưởng tôn giáo. Tâm lý tôn giáo là những tình cảm niềm tin tập quán biểu tượng tín ngưỡng tôn giáo. Hệ tư tưởng tôn giáo là hệ thống giáo lý do các giáo sĩ các nhà thần học tạo ra và truyền bá trong xã hội. Bản chât của ý thức tôn giáo được phân tích từ quan điểm lý luận và phương pháp luận Mác - Lênin chính là sự phân đôi một cách hư ảo thế giới hiện thực vốn thống nhất thành hai thế giới - thế giới trần tục và thế giới bên kia . Mọi tôn giáo đều ảo tưởng cho rằng khổ đau bất hạnh ngang trái trên đời này sẽ được giải quyết một cách triệt để ở thế giới bên kia ở kiếp sau . Tôn giáo đã và sẽ còn ảnh hưởng to lớn đến đời sống xã hội. Mặt nhân văn của tôn giáo là đền bù - hư ảo và cũng hướng thiện cho con người. Mặc tiêu cực 80 Toàn tập T. 17 NXB Tiến bộ Mátxcơva 1970 tr. 515 - 516. Page 430 of 487 của tôn giáo là đối lập với khoa học hơn nữa kiềm hãm các nỗ lực chân chính của con người có thể và cần phải vươn lên nhận thức và cải tạo tự nhiên xã hội và bản thân mỗi người. Chính mặt tiêu cực của tôn giáo luôn được các giai cấp bóc lột thống trị xưa nay lợi dụng như một công cụ áp bức tinh thần như phương tiện để củng cố địa vị thống trị của họ. Chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng điều kiện tiên quyêt để khắc phục tôn giáo là phải xóa bỏ cả nguồn gốc nhận thức lẫn nguồn gốc xã hội. Chỉ có sự nghiệp cách mạng XHCN sâu sắc và triệt để nhất mới có thể làm được việc đó. Coi trọng tự do tín ngưỡng và đoàn kết tôn giáo là chính sách nhất quán của Đảng ta trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Đại hội IX 2001 của Đảng nêu rõ Tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.