TAILIEUCHUNG - Bài 8 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán. Tổ chức tín dụng bao gồm hai loại: ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng. | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 5/14/2020 12:10:02 AM Bài 8 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 5/14/2020 12:10:02 AM CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5/14/2020 12:10:02 AM chất của ngân hàng thương mại năng của ngân hàng thương mại chất của ngân hàng thương mại 5/14/2020 12:10:02 AM a)Khái niệm NHTM b)Bản chất NHTM a)Khái niệm NHTM 5/14/2020 12:10:02 AM NHTM là loại ngân hàng giao dịch trực tiếp với các công ty, xí nghiệp, các tổ chức kinh tế hay cá nhân bằng cách nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm rồi sử dụng vốn đó để cho vay, chiết khấu, cung cấp các phương tiện thanh toán và cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho các bên nói trên. Theo luật tổ chức tín dụng thì : NH là hình thức tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. a)Khái niệm NHTM .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.