TAILIEUCHUNG - Luận văn: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số ý kiến nhằm nâng cao vai trò của quản trị nhân lực trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động trong doanh nghiệp', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Luân văn MỌT SO Y KIEN NHAM NANG CAO VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LAO động trong doanh NGHIỆP MỤCLỤC TRANG Lời mở đầu PHẦN I KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC NGÀY NAY 1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 1 .Những khái niệm và thực chất Quản trị nhân lực 2. Quản trị nhân lực vừa là khoa học vừa là nghệ thuật 3. Tầm quan trọng của vấn đề QTNL trong tổ chức 4. Mục tiêu của QTNL 5. Chính sách nguồn nhân lực . II. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA PHÒNG NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC NGÀY NAY 1. Phân công các hoạt động nhân sự 2. Những hoạt động chủ yếu và vai trò của chúng Hoạch định tàI nguyên nhân sự và phân tích công việc Tuyển mộ nhân viên Tuyển chọn nhân sự Đào tạo và phát triển Đánh giá thành tích công việc Thiết lập và quản lý hệ thống lương bổng PHẦN II THỰC TRẠNG VỀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG VẤN ĐỀ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP tại trung tâm bưu chính viễn thông liên tỉnh và quốc tế khu vực 1. Tuyển dụng và bố trí lao động 2. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn 3. Chế độ làm việc nghỉ ngơI 4. ưPhân công và hợp tác lao động PHẦN III Một số ý kiến nHằm nâng cao vai trò Của quản TRỊ NHÂN LỰC TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP ở trung tâm bưu chính viễn thông liên tỉnh và quốc tế khu vực 1. Phân tích công việc 2. Tuyển chọn và bố trí lao động 3. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn 4. Tạo động lực khuyến khích người lao động KẾT luận Tài liệu tham khảo Lời mở đầu Nền kinh tế thế giới đã bước vào giai đoạn đổi mới sự phát triển . Đặc điểm đặc trưng của nó là hàm lượng khoa học cao ưu tiên chất lượng hơn số lượng cơ cấu sản xuất thay đổi liên tục do áp dụng những cái mới . Quá trình đổi mới như kinh nghiệp thế giới cho thấy không chỉ hạn chế ở lĩnh vực kỹ thuật mà sự thống nhất của những cái mới về công nghệ tổ chức và xã hội trong tiến trình đó mô hình để phát triển và sử dụng nguồn lực con .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.