TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học cao đẳng môn vật lý 2012_Thpt Hương Trà

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học cao đẳng môn vật lý 2012_thpt hương trà', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GD ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT HƯƠNG TRÀ -------b- . KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 MÔN VẬT lý Thời gian làm bài 60 phút. ---------Ạư -------- Họ và tên .Lớp . SBD . Mã đề 170 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Từ câu 1 đến câu 32 . Câu 1 Tần số dao động điều hoà của con lắc đơn là A. f 2pjặ B. f C. f 2pJĨ D. f T IỊ V l 2p V l V g 2p y g Câu 2 Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện Ằo 0 35 m. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng A. 0 35 um B. 0 4 um C. 0 3 um D. 0 2 um Câu 3 Đặt một điện áp xoay chiều u 100 2 cos100p t V vào hai đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L H . Cường độ dòng điện tức thời qua cuộn dây có biểu thức 2P A. i 2V2 cos 100p t p A B. i 2cos 100p t p A C. i 2cos 100pt- p A D. i 2cos 100pt- p A Câu 4 Trong mạch RLC không phân nhánh hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi A. 1 B. LCw2 R2 C. RC L D. LCw 1 LCw2 Câu 5 Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào A. Bước sóng B. Năng lượng sóng C. Môi trường truyền sóng D. Tần số dao động Câu 6 Một dòng điện xoay chiều có biểu thức . i 3cos 100p t p A . Kết luận nào sau đây đúng A. Chu kì của dòng điện là 0 2s B. Tần số của dòng điện là 50Hz C. Cường độ dòng điện hiệu dụng là 3A D. Dòng điện i trễ pha Pso với điện áp Câu 7 Độ cao là một đặc trưng sinh lý của âm phụ thuộc vào A. Cường độ âm B. Biên độ âm C. Đồ thị dao động âm D. Tần số âm Câu 8 Một mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L H và tụ điện có điện dung C F . Chu kì dao động riêng của mạch là A. 5 s B. s C. s D. 5 s 8p 8p Câu 9 Các đồng vị của một nguyên tố hoá học có cùng A. Số Nuclôn B. Khối lượng C. Số Prôton D. Số nơtron Đề thi này gồm có 5 trang 1 Mã đề thi 170 Câu 10 Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây A. Tính đơn sắc cao B. Công suất lớn C. Tính định hướng cao D. Cường độ lớn Câu 11 Một vật dao động điều hoà có quãng đường đi được trong một chu kì là 20cm. Biên độ dao động của vật là A. 5cm B. 20cm C. 2 5cm D.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.