TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học cao đẳng môn vật lý 2012_Thpt Hoa Châu

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học cao đẳng môn vật lý 2012_thpt hoa châu', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GD ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT HÓA CHÂU KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 ĐỀ THI THỬ Họ tên thí sinh . Môn thi Vật lý Phân ban Thời gian làm bài 60phút Đề thi có 05 trang Số báo danh . Mã đề 207 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 32 câu từ câu 1 đến câu 32 Câu 1. Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây A. Quang điện. B. Thắp sáng. C. Kích thích sự phát quang. D. Sinh lý. Câu 2. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần A. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian. B. Pha của dao động giảm dần theo thời gian. C. Cơ năng của dao động giảm dần theo thời gian. D. Lực cản và lực ma sát càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh. Câu 3. Mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể. Trong mạch có sự biến đổi qua lại giữa A. Điện tích và điện trường. B. Hiệu điện thế và cường độ dòng điện. C. Điện tích và dòng điện. D. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường. Câu 4. Một vật dao động điều hòa với phương trình X 4cos t cm . Vận tốc của vật có độ lớn 6 cực đại là A. 4m s. B. 0 04n m s. C. 4n m s. D. n m s. Câu 5. Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương có phương trình dao động lần lượt là X1 5cos 10- cnì và X2 5cos10- cm . Phương trình dao động tổng hợp của vật là A. X 5cos 10 t - - cm . B. X 5cos 10 t -- cm . 3 6 C. X s 3cos 10 t cm . D. X s 3cos 10 t cm . 64 Câu 6. Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu sóng vô tuyến điện có cuộn cảm L 2pH. Hỏi phải điều chỉnh tụ C bằng bao nhiêu để bắt được sóng có bước sóng 100m A. 1 41nF. B. 11 3pF. 9 C. 113pF. D. 55 6pF. Câu 7. Trên một đoạn mạch có thể có R L C mắc nối tiếp nếu cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch thì ta kết luận được là A. Đoạn mạch có điện trở và tụ điện. B. Đoạn mạch có cảm kháng lớn hơn dung kháng. C. Đoạn mạch chỉ có tụ điện. D. Đoạn mạch không thể có tụ điện. Câu 8. Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương có phương trình dao động lần lượt là X1 6cos at cm và X2 8cos at 3 cm . Chọn phát biểu sai về hai dao động này A. Hai

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.