TAILIEUCHUNG - Bài giảng chế biến khí : QUÁ TRÌNH CRACKING HƠI VAPOCRAQUAGE part 4

dòng được đưa đến một tháp tách, tại đây khí đi ra ở đỉnh còn dòng lỏng được làm lạnh và đưa vào thùng lắng (g). Tại (g) pha nặng lắng ra khỏi pha lỏng được tách ra một phần hồi lưu lại quá trình , còn phần lỏng nhẹ được đưa qua hệ thống các cột phân tách làm sạch (h). Đối với quá trình đồng thể, tất cả xúc tác đều vẫn còn trong dung dịch, sản phẩm được rửa bằng nước và amoniac. | rr 1 Ẳ 1 A 9 í Ẳ Tiêu chuân kỹ thuật sản phâm ETHYLÈNE C2H4 c2h2 h2 CH4 C2H6 C3 C4 CO co2 O2 S h2o V ppm V ppm V ppm V ppm V ppm V ppm V ppm V ppm V ppm M ppm V 5 10 500 500 10 2 5 5 2 10 PROPYLÈNE CsH6 Propyne C3H8 Propadiène c2H4 C2H6 và nhẹ hơn Butadiène C4 và nặng hơn CO co2 O2 S h2o M ppm M ppm M ppm M ppm M ppm M ppm M ppm M ppm M ppm M ppm V ppm M ppm M ppm M 94 5 5 100 1500 50 10 120 5 10 1 5 2 CH3OH Sơ đồ của ELF ATOCHEM Sơ đô vùng 0 phản ứng - Sản suât hơi .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.