TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học cao đẳng môn vật lý 2012_26

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học cao đẳng môn vật lý 2012_26', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đề thi thử đại học số 26 I- PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 1 Một vật dao động điều hòa với tần số bằng 5Hz. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 - 0 5A đến vị trí có li độ x2 0 5A là A. 1 10 s. B. 1 20 s. C. 1 30 s. D. 1 s. 2 Trên dây AB dài 2m có sóng dừng có hai bụng sóng đầu A nối với nguồn dao động coi là một nút sóng đầu B cố định. Tìm tần số dao động của nguồn biết vận tốc sóng trên dây là 200m s. A. 50Hz B. 25Hz C. 200Hz D. 100Hz 3 Đoạn mạch AC có điện trở thuần cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. B là một điểm trên AC với uab sin100nt V và uBC y 3sin 100nt - n V . Biểu thức uAC là _ . I. n _ A. uAC 2sinI 100nt--- IV I 3 J B. uAC 2x 2sin 100nt V _ I- . I n ì In C. 22sinI 100nt IV D. uAC 2sinI 100nt IV AC 3 AC 3 4 Trong đoạn mạch RLC không phân nhánh độ lệch pha giữa hai đầu cuộn dây và hai đầu trở thuần R không thể bằng A. n 6 B. 3n 4 C. n 4 D. n 12 5 Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là u 100sin100nt V và i 100sin 100nt n 3 mA . Công suất tiêu thu trong mạch là A. 5000W B. 2500W C. 50W D. 2 5W 6 Tìm phát biểu đúng khi nói về động cơ không đồng bộ 3 pha A. Rôto là bộ phận để tạo ra từ trường quay. B. Stato gồm hai cuộn dây đặt lệch nhau một góc 90o. C. Động cơ không đồng bộ 3 pha được sử dụng rộng rãi trong các dụng cụ gia đình. D. Tốc độ góc của rôto nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường quay. 7 Trong mạch thu sóng vô tuyến người ta điều chỉnh điện dung của tụ C 1 4000n F và độ tự cảm của cuộn dây L 1 6 n H . Khi đó sóng thu được có tần số bao nhiêu Lấy n2 10. A. 200Hz. B. 100Hz. C. 50Hz. D. 25Hz. 8 Sóng điện từ được áp dụng trong thông tin liên lạc dưới nước thuộc loại A. sóng dài. B. sóng ngắn C. sóng trung. D. sóng cực ngắn. 9 Trong thí nghiệm Yâng khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là 21 6mm nếu độ rộng của vùng có giao thoa trên màn quan sát là 31mm thì số vân sáng quan sát được trên màn là A. 7 B. 9 C. 11 D. 13 10 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.