TAILIEUCHUNG - TÌNH THẾ CÁCH MẠNG 1

Tình thế cách mạng là lúc mâu thuẫn giai cấp trong xã hội trở nên gay gắt, tạo nên một cuộc khủng hoảng chính trị toàn quốc, làm lay chuyển cả giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, đặt ra vấn đề phải thay đổi chính quyền, thay đổi chế độ. | Tình thê cách mạng là lúc mâu thuẫn giai cấp trong xã hội trở nên gay gắt tạo nên một cuộc khủng hoảng chính trị toàn quốc làm lay chuyển cả giai cấp thống trị và giai cấp bị trị đặt ra vấn đề phải thay đổi chính quyền thay đổi chế độ. đã chỉ ra 3 đặc trưng của tình thế cách mạng Một là giai cấp thống trị không thể duy trì được nền thống trị của nó dưới hình thức như trước nữa sự khủng hoảng chính trị của giai cấp thống trị đã mở đường cho nỗi bất bình và sự phẫn nộ của các giai cấp bị áp bức bộ máy nhà nước của chúng bị suy yếu nghiêm trọng tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng cách mạng lật đổ chúng. Hai là nỗi cùng khổ quẫn bách của các giai cấp bị áp bức trở nên nặng nề hơn mức bình thường. Ba là do các nguyên nhân nói trên tính tích cực của quần chúng được nhân lên rất nhiều. Chính sự khủng hoảng của giai cấp thống trị đã đẩy quần chúng đến chỗ phải có một hành động lịch sử độc lập. b Thời cơ cách mạng Page 400 of 487 Thời cơ cách mạng là cơ hội thuận lợi nhất tốt nhất chín muồi nhất trong một thời điểm nhất định có thể đưa đến sự bùng nổ và thắng lợi của cách mạng là lúc tình thế cách mạng phát triển đến đỉnh cao đặt ra vấn đề phải chuyển chính quyền từ tay giai cấp lỗi thời sang tay giai cấp cách mạng thực hiện bước ngoặt chính trị của cách mạng. Đó là những điều kiện khách quan mà thiếu chúng thì cách mạng không thể nổ ra. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy việc nhận định đúng thời cơ cách mạng để phát động quần chúng nổi dậy giành thắng lợi quyết định cho cách mạng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thời cơ có thể do hoàn cảnh bên ngoài đưa lại mang nhiều yếu tố bất ngờ song nó phải được xem xét trong tương quan lực lượng giữa cách mạng và phản cách mạng ở trong nước. Một trong những bài học kinh nghiệm về phương pháp cách mạng của Đảng ta là nắm vững phương châm chiến lược đánh lâu dài đồng thời biết tạo thời cơ và nắm vững thời cơ mở những cuộc tiến công chiến lược làm thay đổi cục diện chiến tranh tiến lên thực hiện tổng tiến công và nổi dậy đè bẹp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.