TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích quyền sử dụng kỳ hạn trung bình của thương phiếu trong giá trị thương phiếu p10

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quyền sử dụng kỳ hạn trung bình của thương phiếu trong giá trị thương phiếu p10', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Chuỗi tiền tệ với lãi suất áp dụng ở mỗi kỳ không giống nhau Chuỗi tiền tệ gồm n kỳ với số tiền phát sinh là a1 a2 . an tương ứng vào cuối kỳ thứ 1 2 . n. Lãi suất áp dụng trong kỳ thứ k là ik. Tình huống 1 ik của kỳ thứ k sẽ được áp dụng cho tất cả các khoản tiền phát sinh tại bất cứ kỳ nào. Giá trị hiện tại I r a I . a. . a . . a V 0 -- ---- - 7-- - --- ---------- -- . . - --- 7--- ------ 7 1-1 1-1 1-12 l Otl lJG h l lli l l l-l . l-lj Giá trị tương lai Vn ai 1 Ì2 1 Ì3 1 Ì4 . 1 in a2 1 i3 1 i4 . 1 in asO ÍẠ. . 1 in . an Tình huống 2 ik của kỳ thứ k sẽ được áp dụng cho duy nhất khoản tiền phát sinh tại kỳ đó. Giá trị hiện tại Vo . Giá trị tương lai Vn a1 1 i n-1 a2 1 i n-2 a3 1 i n-3 . an - Chuỗi tiền tệ với kỳ phát sinh không trùng với kỳ vốn hoá số kỳ phát sinh là n kỳ năm trong khi lãi suất lại vốn hoá m kỳ năm i m m n. Mối quan hệ giữa lãi suất vốn hoá n kỳ năm i n tương ứng với lãi 1 - 1 - suất danh nghĩa i m 1- 11 Lãi suất áp dụng với mỗi kỳ của chuỗi tiền tệ 11 Sử dụng lãi suất này để tính giá trị hiện tại hay giá trị tích lũy cho chuỗi tiền tệ này. Chuỗi tiền tệ phát sinh có quy luật - Chuỗi tiền tệ biến đổi theo cấp số cộng chuỗi tiền tệ có giá trị của kỳ khoản đầu tiên là a công sai là r số kỳ phát sinh là n và lãi suất áp dụng trong mỗi kỳ là i ak a k-1 .r 1 k n Chuỗi tiền tệ phát sinh cuối kỳ V -C- I í Ị-O -1 nr f-l n f a . - - Giá trị tương lai Vn 1 7 - Vo a - ----- - - Giá trị hiện tại V0 1 1 Chuỗi tiền tệ phát sinh đầu kỳ u _ 1 1Z vn a I n 1- Giá trị tích lũy tương lai Vn 1 1 IT- - ư -L r -1 u-rvi-Lỉì . Vc a -. - l i Giá trị hiện tại V0 .1- -1 - Chuỗi tiền tệ biến đổi theo cấp số nhân chuỗi tiền tệ có giá trị của kỳ khoản đầu tiên là a công bội là q số kỳ phát sinh là n và lãi suất áp dụng trong mỗi kỳ là i ak aqk-1 Chuỗi tiền tệ phát sinh cuối kỳ V a -C1 i H 11 3 Giá trị tích luỹ tương lai Ị --1 v a qn-d-ir-i V ũ a. - - Giá trị hiện tại hiện giá 1 11 1 Chuỗi tiền tệ phát sinh đầu kỳ - 1 0 V11 U 1 Giá trị tích luỹ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.