TAILIEUCHUNG - SỐ PHỨC3

Tham khảo tài liệu 'số phức3', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Complex Numbers Primer- Paul Dawkins - SỐ PHỨC- Ví dụ Tính a z z 3 5i b zx -z2 zx ĩ ỉ z2 -8 3z c zx z2 zx 3 i z2 -8 3i Bài giải a z 3 5i z 3 15z 3 15z z b Zj - z2 13 - 2Ỉ zx- z2 13 - 2z 13 2z c Zj z2 5 z -8 3i 5 i -8 3z 13 2z -I- Với số phức z a bi ta có z z a bỉ a-bi la z-z a bi- a-bi 2bi Môđun của số phức -I- Cho z a bi Môđun của z ký hiệu z z 1 v ứ2 ỏ2 Môđun của một số phức là số thực không âm. -I- z là số thực z a 0i z 1 sịã2 1 a I. Vậy Môđun của một số thực chính là giá trị tuyệt đối của số ấy. -I- z 2 a2 b2 a2 z tf a. Tương tự z b Các hệ thức diễn tả mối quan hệ giữa Môđun và số liên hợp của z a bỉ a - bỉ a2 b2 1 z 2 I z 1 1 Z I Lê Lễ-suphamle2341@ Page 10 Complex Numbers Primer- Paul Dawkins - SỐ PHỨC- -z 1 1 z I ỈL ỵ Z1z 2 z2 z 2 1 z 2 2 _ _ 6 3z Ví dụ Tính 7 10 8z Bài giải zx 6 3i z2 10 8z z2 10 8z z 2 164 6 3z _ 6 3z lQ-8z _ 60-48z 30z -24z2 _ 21 __9_. 10 8z 164 164 41_ 821 -I- Tính chất của Môđun số phức I z1 z2 1 1 Z1 II Z2 I 1 z 2 1 1 I 1 2 I Thật vậy 1 Z1 z2 2 Z1Z2 Z1Z2 Z1Z2 Z1Z2 Z1Z1Z2Z2 1 Z1 I21 Z2 I2 l z 2 2 zx I21 z2 IM 2 2 1 1 zx II z2 I Lê Lễ-suphamle2341@ Page 11 Complex Numbers Primer- Paul Dawkins - SỐ PHỨC- Bất đẳng thức tam giác -I- Mối quan hệ giữa Môđun số hạng và Môđun tổng hai số phức I 2 1 02 1 Chứng minh 1 Z1 Z2 2 Z1 Z2 XZ1 Z2 Z1 Z2 XZ1 Z2 I Zx z2 2 zx zx zx z2 z2z1 z2 z2 Lưu ý rằng z2Zị Z2ZX z2ZjNên z z. 3-zỵZry 2s e 21 21 zỵ II z91 21 Z. II z91 X À X X X X I X I I X I I I I X I I I Z1Z1 IZ1 l2 z2z2 Iz2 I2 1 Z1 z2 I2 1 1 1 2 2 1 2 2 IZ1 2 zỵz2 z2z z2 I2 zỵẹ IzJIz l lz I2 IZ1I Iz2 I 2 Nên I zi z2 z1 z2 1 Z1I IZ1 Z2-Z2I lzi z2l -z2l giả sử 1 l l 1 Z z2 uôn 1 Z1 z2 I 1 z2 l l Z1 z2 01 Z1 I -I z2 0 đúng Tương tự Lê Lễ-suphamle2341@ Page .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.