TAILIEUCHUNG - QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC11

Chất bộc lộ ra thông qua thuộc tính, nhưng chất và thuộc tính không phải có ý nghĩa như nhau. Chất là đặc điểm hoàn chỉnh của sự vật hay hiện tượng, còn thuộc tính chỉ đứng về một mặt nào đó mà vạch rõ sự vật hay hiện tượng. Do vậy, chỉ có những thuộc tính cơ bản tổng hợp lại tạo thành chất của sự vật. | trong sự vận động và phát triển của nó. Tuy nhiên thuộc tính chỉ được được bộc lộ ra thông qua sự tác động qua lại với các sự vật hiện tượng khác. Chất bộc lộ ra thông qua thuộc tính nhưng chất và thuộc tính không phải có ý nghĩa như nhau. Chất là đặc điểm hoàn chỉnh của sự vật hay hiện tượng còn thuộc tính chỉ đứng về một mặt nào đó mà vạch rõ sự vật hay hiện tượng. Do vậy chỉ có những thuộc tính cơ bản tổng hợp lại tạo thành chất của sự vật. Chất phản ánh bản chất của sự vật và hiện tượng nó liên hệ khắng khít với một hình thức ổn định nào đó của vận động hay của nhiều sự vận động. Khi thuộc tính căn bản thay đổi thì chất của sự vật thay đổi. Chất là sự tổng hợp của nhiều thuộc tính đồng thời mỗi thuộc tính lại được coi là một chất khi được xem xét trong một quan hệ khác. Mỗi sự vật vừa có một chất nhưng cũng có thể có rất nhiều chất chất của sự vật hay hiện tượng lộ ra trong sự tác động lẫn nhau với sự vật hay hiện tượng khác. Chất không tồn tại độc lập tách rời với bản thân sự vật hay hiện tượng. nói .chất không tồn tại mà chỉ có sự vật có chất mới tồn tại. . Chất vạch rõ giới hạn phân chia sự vật và hiện tượng này với sự vật và hiện tượng khác. Chất là thuộc tính khách quan của sự vật và hiện tượng. Trái với các hệ thống triết học duy tâm và siêu hình coi chất là một phạm trù chủ quan phụ thuộc vào cảm Page 200 of 487 giác của con người chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng chất cũng là hiện thực khách quan giống như bản thân vật chất đang vận động vậy. Chất của sự vật và hiện tượng còn được qui định bởi phương thức liên kết giữa các yếu tố tạo thành nghĩa là bởi kết cấu của sự vật. Lượng là phạm trù triết học dùng để chỉ tính qui định vốn có của sự vật về mặt số lượng qui mô trình độ nhịp điệu của sự vận động và phát triển cũng như các thuộc tính của sự vật. Lượng cũng như chất nó tồn tại khách quan và không tách rời bản thân sự vật hiện tượng. Lượng của sự vật chưa nói lên sự khác nhau giữa nó với sự vật khác mà lượng biểu thị kích thước dài hay .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.