TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học cao đẳng môn vật lý 2012_25

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học cao đẳng môn vật lý 2012_25', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG Trường THPT Tứ Kỳ. -----Q. - - - Đề thi gồm có 06 trang 50 câu hỏi Họ và tên thí sinh . ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN VẬT LỶ Thời gian làm bài 90phút không kể thời gian giao đề Mã đề thi 686 Số báo danh . Câu 1 Chọn đáp án đúng. Trong dao động điều hoà độ lớn gia tốc của vật A. tăng khi độ lớn của vận tốc tăng B. không thay đổi C. giảm khi độ lớn của vận tốc tăng D. tăng hay giảm tuỳ thuộc vào chiều chuyển động của vật Câu 2 Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u ujlcosat U không đổi ra có thể thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R có giá trị hữu hạn cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điều chỉnh để a 1 -. Khi thay đổi giá trị của biến trở R thì kết luận nào sau đây là sai JLC A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở thay đổi. B. Hệ số công suất của mạch không đổi. C. Công suất điện của mạch thay đổi. D. Tổng đại số điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện luôn bằng không. Câu 3 Một sóng cơ lan truyền trong môi trường không khí với tốc độ 300 m s và có bước sóng bằng 1 5m. Khi sóng này lan truyền vào trong nước thì nó có bước sóng 5 m. Khi đó tốc độ truyền sóng trong nước là A. 90 m s B. 500 m s C. 1000 m s D. 1500 m s Câu 4 Cho điện áp xoay chiều có biểu thức u 12 V2cos í 100yt y 1 V t tính bằng s. Tại thời điểm t điện áp đó có giá trị 60 V2 V và đang tăng. Sau thời điểm đó 5 -5 điện áp đó có giá trị A. -120V B. -60a 3 V C. -120V2V D. 120V Câu 5 Cho một con lắc đơn dao động trong môi trường không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0 1 rad rồi thả nhẹ. Biết lực cản của không khí tác dụng lên con lắc là không đổi và bằng 1 lần trọng lượng của vật. Coi biên độ giảm đều trong từng chu kì. Biên độ góc của con lắc còn lại sau 10 dao động toàn phần là A. 0 02rad B. 0 08rad C. 0 04rad D. 0 06rad Câu 6 Đặt hiện điện thế không đổi 50V vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở thuần r thì dòng điện trong mạch là dòng một chiều có cường độ 1A. Nối cuộn cảm nói .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.