TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra Lý lớp 12

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo đề kiểm tra môn Vật lý lớp 12 để giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. | ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ LỚP 12 NÂNG CAO Lần 2 Mã đề 122 Họ và tên .Lớp 12A. Điểm Nhận xét của giáo viên I - Phần trả lời Tương ứng với các câu hỏi trong đề bài Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Câu 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 II- Phần đề bài Câu 1 Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0 4s và 8 cm. Chọn trục x x thẳng đứng chiều dương hướng xuống gốc toạ độ tại vị trí cân bằng gốc thời gian t 0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g 10 m s2 và n2 10. Thời gian ngắn nhất kể từ khi t 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là A. -7s. B. -3s . C. -4s. D. -1s . 30 10 15 30 Câu 2 Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số cùng biên độ và có các pha ban đầu là và - . Pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên là 3 6 . . . . 6 4 2 12 Câu 3 Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x 3cos 5nt - n 3 x tính bằng cm và t tính bằng giây . Trong một giây đầu tiên từ thời điểm t 0 chất điểm đi qua vị trí có li độ x 1 cm A. 7 lần. B. 6 lần. C. 4 lần. D. 5 lần. M- Ò 122 Trang 1 4 Câu 4 Cơ năng của một vật dao động điều hòa A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật. B. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi. C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật. D. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng. Câu 5 Tại hai điểm A và B trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng phương với phương trình lần lượt là uA asinrot và uB acos wt n 2 . Biết tốc độ và biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra không đổi trong quá trình sóng truyền. Trong khoảng giữa A và B có giao thoa sóng do hai nguồn trên gây ra. Phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn AB dao động với biên độ bằng A. a. B. a 2. C. 0. D. 2a. Câu 6 Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN