TAILIEUCHUNG - QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC 10

Một là, mọi sự vật, hiện tượng, quá trình trong thế giới đều tồn tại trong muôn vàn mối liên hệ ràng buộc qua lại lẫn nhau. | Khi khái quát từ những biểu hiện cụ thể của mối liên hệ xảy ra trong các lĩnh vực khác nhau của thế giới nguyên lý về mối liên hệ phổ biến được phát biểu như sau Một là mọi sự vật hiện tượng quá trình trong thế giới đều tồn tại trong muôn vàn mối liên hệ ràng buộc qua lại lẫn nhau. Hai là trong muôn vàn mối liên hệ chi phối sự tồn tại của sự vật hiện tượng quá trình trong thế giới có mối liên hệ phổ biến. Mối liên hệ phổ biến tồn tại khách quan - phổ biến nó chi phối một cách tổng quát sự vận động và phát triển của mọi sự vật hiện tượng quá trình trong thế giới. 2. Ý nghĩa phương pháp luận - Quan điểm nguyên tắc toàn diện Nếu nắm vững nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến chúng ta có thể xây dựng quan điểm nguyên tắc toàn diện để đẩy mạnh hoạt động nhận thức đúng đắn và hoạt động thực tiễn hiệu quả. Nguyên tắc này yêu cầu Trong hoạt động nhận thức chủ thể cần phải khách quan Một là tìm hiểu để phát hiện càng nhiều càng tốt những mối liên hệ chi phối đối tượng nhận thức. Page 190 of 487 Hai là phân loại để xác định trong các mối liên hệ đã được phát hiện ra thì mối liên hệ nào là liên hệ bên trong liên hệ cơ bản liên hệ tất nhiên liên hệ ổn định. Dựa trên những mối liên hệ bên trong cơ bản tất nhiên ổn định. đó để lý giải được những mối liên hệ còn lại. Ba là xây dựng được hình ảnh chỉnh thể trong tư duy về đối tượng nhận thức như sự thống nhất các mối liên hệ trên. Từ đó phát hiện ra đặc điểm tính chất quy luật nghĩa là bản chất của đối tượng nhận thức. Trong hoạt động thực tiễn khi biến đổi đối tượng chủ thể phải Một là chú trọng đến mọi mối liên hệ và đánh giá đúng vai trò vị trí của từng mối liên hệ đang chi phối đối tượng. Hai là thông qua hoạt động thực tiễn sử dụng nhiều biện pháp phương tiện thích hợp để biến đổi những mối liên hệ đó đặc biệt là những mối liên hệ bên trong cơ bản tất nhiên quan trọng. Page 191 of 487 Ba là nắm vững sự chuyển hóa của các mối liên hệ để kịp thời đưa ra các biện pháp bổ sung nhằm phát huy hay hạn chế sự tác động của chúng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN