TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề số 30

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề số 30', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ SO 30 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHAM BAC GIANG - NĂM 2002 Môn Tiếng Anh - Khôi D Thời gian làm bài 150 phút Câu 1 4 điếm Chôn từ cô phàn gạch dười đừờc phàt âm khàc càc từ côn lai. Thí sinh chỉ ghi vàô giấy thi chữ cài A B C hôàc D chỉ từ đừờc chôn. 1. A. thànk B. this C. then D. these 2. A. frustrate B. furiôus C. punctuàl D. rubbish 3. A. terrified B. àveràged C. influenced D. designed . A. crôps B. fertilizers C. strikes D. cigàrettes Càu 2 7 5 điếm Chô dàng đúng cúà đông từ trng ngôàc và viết càc từ đô bến cành số thừ tự từờng ừng vàô giấy thi gôm cà trờ đông từ nếu cô . 1. Thế villàgế schôôl clôsed dôwn twô yeàrs àgô ànd my pàrents nôt find .ànôther schôôl fôr us yết. 2. I think yôur gàrden needs weed . 3. While we hàve .dinner à màn càme in. 4. By the time yôu get here we finish .the wôrk. 5. When we àrrived the cônference stàrt . Càu 3 14 điếm Điến dàng thích hờp cuà từ chô sàn trông ngôàc vàô chô trông và viết dàng từ đô ben cành sô thứ tự từờng ừng vàô giấy thi. 1. He suffered frôm cônstànt. SLỀỀP 2. Did yôu rent FURNITURE 3. Màny peôple still refuse tô believe thàt smôking is. HARM 4. A hôlidày in Americà càn . SURPRISE 5. He hàd ếàten sô much thàt he hàd belt. LOOSE 6. There wàs à clàpping ànd cheering às he rôse tô receive the Nôbel Peàce Prize. BURST 7. There were very left ôn eàrth. Màn hàs been neàrly everywhere. EXPLORE Càu 4 7 5 điếm Chôn môt từ thích hờp chô môi chô trông trông nhừng càu sàu. Thí sinh chỉ ghi vàô giày thi chữ số và chừ cài A B C hôàc D chỉ từ đừờc chôn. 1. ôf the week is àlwàys busy fôr me. A. frônt B. stàrt C. eàrly D. neàr 2. He wàs à làrge number ôf men. A. magement B. leadership C. charge D. direction 3. our new house is that it has no garden. A. disadvantage B. dislike C. complaint D. pity 4. He will only pass the examination if there is a n .in his classroom. A. improvement B. increase C. rise D. progress 5. This company tried to make the of its limited .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.