TAILIEUCHUNG - fluid structure interactions

Tham khảo sách 'fluid structure interactions', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả