TAILIEUCHUNG - Ehlers, John - Cybernetics Analysis For Stock And Futures_3

Tham khảo tài liệu 'ehlers, john - cybernetics analysis for stock and futures_3', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 42 CYBERNETIC ANALYSIS FOR STOCKS AND FUTURES aPriceArray 0 nPrice if aPriceArray 3 0 return aSmoothArray 0 aPriceArray 0 2 aPriceArray 1 2 aPriceArray 2 aPriceArray 3 6 if nBarCount 7 aCycleArray 0 aPriceArray 0 - 2 aPriceArray 1 aPriceArray 2 4 else aCycleArray 0 1 - Alpha 1 - Alpha aSmoothArray 0 - 2 aSmoothArray 1 aSmoothArray 2 2 1-Alpha aCycleArray 1 - 1-Alpha 1-Alpha aCycleArray 2 create the actual trading signals nAlpha2 1 Lag 1 aSignalArray 0 nAlpha2 aCycleArray 0 - nAlpha2 aSignalArray 1 process our trading strategy code nStatus 0 if true nStatus 1 if true nStatus -1 currently not in a trade so look for a trigger if nBarCount 10 nStatus 0 signal cross down - we buy if aSignalArray 0 aSignalArray 1 _ FIGURE Continued Trading the Cycle 43 aSignalArray 1 aSignalArray 2 goLong signal cross up - we sell if aSignalArray O aSignalArray 1 _ aSignalArray 1 aSignalArray 2 goShort currently in a trade so look for profit stop_ or reversal else if nBarCount 10 nStatus 0 if nStatus 1 in a long trade if trade is unprofitable after_ 8 bars exit position if closet - nEntryPrice 0 nBarsInTrade 8 closeLong otherwise check for trigger in_ other direction if aSignalArrayCO aSignalArray 1 _ aSignalArray 1 aSignalArray 2 goShort else if nStatus -1 in a_ short trade if trade is unprofitable after_ 8 bars exit position if nEntryPrice - closet 0_ nBarsInTrade 8 closeshort otherwise check for trigger in_ other direction if aSignalArray 0 aSignalArray 1 _ continued FIGURE Continued 44 CYBERNETIC ANALYSIS FOR STOCKS AND FUTURES I aSignalArray l aSignalArray 2 goLong return new Array aSignalArray 0 _ aSignalArray l enter a short trade function goShort drawShapeRelative 1 aSignalArray 1 _ gIDO Short signal _ nStatus -1 nEntryPrice open l nBarsInTrade 1 exit a short trade function closeShortO drawShapeRelative -O .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.