TAILIEUCHUNG - Vấn đề khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lực con người tại Cty phát triển nhà Đà Nẵng - 5

và đầu tư ngắn hạn I. Tiền 1. Tiền mặt 2. Tiền gởI ngân hàng II. Các khoản phảI thu III. Hàng tồn kho IV. Tài sản lưu động V. Chi phí sự nghiệp B. TSCĐ và đầu tư dài hạn I. TSCĐ 1. TSCĐ hữu hình 2. Tài sản thuê tài chính II. Đầu tư tài chính dài hạn III. Chi phí xây dựng dở dang IV. Chi phí trả trước dài hạn Tổng tài sản A. Nợ phải trả I. Nợ ngắn hạn II. Nợ dài hạn III. Nợ khác B. Nguồn vốn chủ sở hữu I | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http và đầu tư ngắn hạn 230593918134 193978674960 I. Tiền 15144237627 12450039711 1. Tiền mặt 537279089 610241738 2. Tiền gởI ngân hàng 14606958538 11839797973 II. Các khoản phảI thu 189173279519 139493133100 III. Hàng tồn kho 694962628 469087000 IV. Tài sản lưu động 22984232497 38969258921 V. Chi phí sự nghiệp 2597205863 2597156228 B. TSCĐ và đầu tư dài hạn 58157861855 147946222710 I. TSCĐ 3097572975 560991800 1. TSCĐ hữu hình 2770985285 341187252 2. Tài sản thuê tài chính 326587690 219804548 II. Đầu tư tài chính dài hạn 26757476634 81090000000 III. Chi phí xây dựng dở dang 28057451379 66296000000 IV. Chi phí trả trước dài hạn 245360867 Tổng tài sản 288751779989 341924897670 A. Nợ phải trả 257230520685 246447513800 I. Nợ ngắn hạn 252169790685 237110978524 II. Nợ dài hạn 5051186000 9317813703 III. Nợ khác 954400 18721573 B. Nguồn vốn chủ sở hữu 31521259304 95477383870 I. Nguồn vốn quỹ 28138543728 93063621870 1. Nguồn vốn kinh doanh 468550951 26438245600 2. Quỹ đầu tư phát triển 4940884661 6557024119 3. Quỹ dự phòng tài chính 1447136533 593240000 4. Lãi chưa phân phốI 2351207865 4764101172 5. Nguồn vốn đầu tư XDCB 14713812718 543040110979 II. Nguồn vốn KD quỹ khác 3382715576 3413762000 Tổng nguồn vốn 288751779989 341924897670 Nhận xét Nguồn vốn kinh doanh Công ty đã được cải thiện đáng kể trong các năm qua. Nguồn vốn chủ sở hưu tăng từ 10 92 năm 2002 lên 27 92 trong tổng nguồn vốn. điều này cho thấy rằng hoạt động của Công ty đang có hiệu quả. Vì vốn chủ sở hữu còn quá khiêm tốn nên các quỹ khác lãi chưa phân phối được tậng dụng tối đa vào ngồn hoạt động kinh doanh của .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.