TAILIEUCHUNG - phrasal verb organiser phần 10

Tham khảo tài liệu 'phrasal verb organiser phần 10', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Answer Key UNIT 63 1 get on with 2 feel up to 3 fill in on 4 carry on with 5 look forward to 6 get through to 7 come in for 8 look back on 9 stand in for 10 cut back on 11 break in on 12 get round to 13 fool around with 14 take over from 15 come forward with 16 go down with UNIT 64 1 look up to 2 go in for 3 run out of 4 look down on 5 go along with 6 grow out of 7 get away with 8 catch up on 9 fix up with 10 live up to 11 come out in 12 cut down on 13 come up against 14 get behind with 15 bring in on 16 get back at UNIT 65 Ex 1 -1 off 2 up 3 out of 4 down 5 down with 6 in 7 on 8 out Ex 2 -1 out in 2 down 3 away 4 off 5 up 6 on 7 in on 8 up to UNIT 66 Ex 1 -1 coming down 2 come in 3 come out 4 came round 5 came across 6 came over 7 coming up 8 come on came up with Ex 2 -1 comes across 2 coming on 3 came into 4 comes from 5 came out in 6 came in for 7 coming off 8 come up UNIT 67 Ex1-1F 2C 3G 4B 5D 6H 7A 8E Ex 2-IB 2H 3F 4A 5E 6G 7D 8C UNIT 68 Ex 1 -1 go off 2 went up 3 went by 4 go through 5 go ahead 6 gone down with 7 go down 8 going about Ex 2 -1 went off 2 Go on 3 go for 4 go with 5 go into 6 go up 7 going out 8 going without UNIT 69 Ex 1 - IE 2H 3F 4C 5G 6A 7B 8D Ex 2 - IB 2F 3G 4H 5C 6A 7E 8D UNIT70 Ex 1 -1 take back 2take up 3taken off 4take on Staking out 6taken down 7 took . away 8 took to Ex 2 -1 takes after 2 take . apart 3 takes . back 4 taken over 5 taken aback 6 taken on 7 take off 8 taken in UNIT 71 Ex1-1G 2C 3F 4B 5A 6E 7H 8D Ex2-1C 2F 3G 4E 5D 6A 7H 8B UNIT 72 Exl-IG 2D 3H 4F 5C 6A 7E 8B Ex 2-ID 2E 3G 4C 5F 6B 7H 8A UNIT 73 1 keep 2 is 3 look 4 go 5 get UNIT 74 1 bring 2 take 3 put 4 turn 5 come UNIT 75 Ex 1 -1 close down 2 put forward 3 bring out 4 took over 5 go ahead 6 build up 7 cut back 8 think over Ex 2 - 1 branch out 2 set up 3 run through 4 sold out 5 take . up 6 dried up 7 took off 8 plan ahead UNIT76 Ex 1 - IE 2H 3F 4C 5B 6D 7A 8G Ex2-1F 2H 3D 4G 5C 6A 7B 8E UNIT 77 IB 2D 3A 4C 5A 6A 7D 8C 9B 10D 11D 12B 13C 14B UNIT 78 Ex 1 -1 filter out

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.