TAILIEUCHUNG - Bài 8: Quá trình hình thành loài mới

Tham khảo tài liệu 'bài 8: quá trình hình thành loài mới', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bài 8 Quá trình hình thành loài mới I. Khái niệm về quá trinh hinh thành loài mới II. Các phương thức hình thành loài mới http I. Khái niệm 1. Định nghĩa tt Là một quá trình lịch sử cải biến thành phần kiểu gen của quần thể gốc theo hướng thích nghi tạo ra kiểu gen mởi cách ly sinh sản với quần thể .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN