TAILIEUCHUNG - Giáo án lớp 4: ÂM NHẠC: HỌC BÀI HÁT TỰ CHỌN.

I-Mục tiêu: -Hs hát thuộc lời, đúng giai điệu bài hát tự chọnCác em có thêm hiểu biết về những bài hát địa phương. -Trình bày bài hát theo nhóm kết hợp gõ đệm hoặc vận động theo nhạc. II- Hoạt động dạy và học: Giáo viên Học sinh 1- Giới thiệu bài hát. và nêu mục tiêu. -Hs lắng nghe. 2-Hướng dẫn hs hát: -Gv hát mẫu lần 1 v à kết hợp điệu bộ. -Hs lắng nghe giáo viên hát và quan sát điệu bộ gv làm m ẫu. -Tập hs hát từng câu trong bài hát. | ÂM NHẠC TC HỌC BÀI HÁT Tự CHỌN. tiết 17 I- Mục tiêu -Hs hát thuộc lời đúng giai điệu bài hát tự em có thêm hiểu biết về những bài hát địa phương. -Trình bày bài hát theo nhóm kết hợp gõ đệm hoặc vận động theo nhạc. II- Hoạt động dạy và học _ Giáo viên Học sinh 1- Giới thiệu bài hát. và nêu mục tiêu. 2- Hướng dẫn hs hát -Gv hát mẫu lần 1 v à kết hợp điệu bộ. -Tập hs hát từng câu trong bài hát kết hợp điệu bộ. -y c hs hát lời 1 kết hợp điệu bộ. -Ch hs hát theo tổ. -Nhận xét và sửa sai tại chỗ. -Hs hát theo nhóm. -Nhận xét và sửa sai tại chỗ. - Hs vừa hát vừa kết hợp điệu bộ. -Hs vừa hát vừa gõ theo nhạc. 3- Củng cố -Lớp vừa hát vừa gõ theo nhạc 1 lần. theo tiết tấu 1 lần. -Lớp vừa hát vừa kết hợp điệu bộ. -Trò chơi Thi hát theo nhóm. 1nhóm hát 1 nhóm múa theo nhạc và đổi nhau hát lớp theo dõi bình chon nhóm nào hát múa hay nhất. -Nhận xét tiét học. -Hs lắng nghe. -Hs lắng nghe giáo viên hát và quan sát điệu bộ gv làm m ẫu. -Hs tập hát từng câu. 2 câu 3 câu kết hợp điệu bộ. -Hs hát gộp cả lời 1. -hát theo tổ. - lớp nhận xét -Hs hát theo nhóm . -Nhóm khác nhận xét. -Hs hát kết hợp điệu bộ. -Hs hát và tập gõ theo tiết tấu. theo nhạc. -Cả lớp hát và kết hợp gõ theo nhạc tiết tấu. Hát kết hợp điệu bộ. -Hs thi hát. bình chọn nhóm hát hay nhất. MÔN SHTT SINH HOẠT LỚP tiết 17 I SƠ KẾT TUẦN Nhận xét tuần qua hs đi học chuyên giờ học tham gia phát biểu xây dựng bài tốt như Trường Thục Dung T-Vy Thảo Vy t -Thảo yến . Tham gia công tác Đội tốt. Thực hiện hồi trống vệ sinh tốt. Truy bài đầu giờ tương đối tốt II NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ TỒN TẠI ƯU ĐIỂM Thực hiện tốt việc truy bài đầu giờ. Ghi chép bài đầy đủ. Tham gia mọi hoạt động tốt. TỒN TẠI Giờ tự quản chưa tốt. Học tập không tập trung trong lớp Còn nói chuyện như Thành . Sơn Cường Anh. Chưa tham gia tích cực vệ sinh sân trường III BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC Tập lớp tự quản gv theo dõi nhận xét cụ thể. Điểm danh sau khi vệ sinh sân trường xếp loại thi đua . IV PHƯƠNG .