TAILIEUCHUNG - Quyết định số 2516/QĐ-CT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; TTHC BỊ BÃI BỎ THUỘC CÁC LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG, BẢO TRỢ XÃ HỘI, BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Số 2516 QĐ-CT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Trị ngày 11 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG TTHC BỊ BÃI BỎ THUỘC CÁC LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG BẢO TRỢ XÃ HỘI BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 63 2010 NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính Căn cứ Nghị định số 13 2010 NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67 2007 NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội Căn cứ Nghị định số 06 2011 NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật người cao tuổi Căn cứ Thông tư Liên tịch số 24 2010 TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67 2007 NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13 2010 NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67 2007 NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội Căn cứ Thông tư số 17 2011 TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm 2011 Quy định hồ sơ thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội Xét đề nghị của Chủ tịch UBND các huyện thành phố thị xã và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Người có công Bảo trợ xã hội Bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Điều 2. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.