TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1912/QĐ-TTgCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG LÀNG THANH NIÊN LẬP NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 THỦ

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG LÀNG THANH NIÊN LẬP NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1912 QĐ-TTg Hà Nội ngày 20 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG LÀNG THANH NIÊN LẬP NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Nghị quyết số 45 NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa Xét đề nghị của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Đề án quy hoạch xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013 - 2020 sau đây viết tắt là Đề án với các nội dung chính sau đây 1. Mục tiêu - Khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai còn hoang hóa ở các địa bàn dọc đường Hồ Chí Minh biên giới và các vùng đặc biệt khó khăn để đưa vào sử dụng tạo việc làm ổn định cho một bộ phận thanh niên khu vực nông thôn và nhân dân trên các địa bàn triển khai dự án - Xây dựng 15 Làng Thanh niên lập nghiệp theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới nhằm giúp cho thanh niên và nông dân ở các địa phương học tập trao đổi kinh nghiệm về tổ chức ổn định đời sống và phát triển sản xuất. - Gắn xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp với xây dựng lực lượng Thanh niên xung phong xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội tại các địa bàn đặc biệt khó khăn tạo môi trường thực tiễn sinh động đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ bổ sung cho các cấp ủy Đảng chính quyền các ngành đoàn thể ở cơ sở - Xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp gắn với xây dựng thế trận quốc phòng và khu vực phòng thủ phối hợp với các đơn vị vũ trang thành lập lực lượng ứng phó tại chỗ trong mọi tình huống góp phần xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân giữ vững an ninh chính trị trật tự và an .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.