TAILIEUCHUNG - Giáo trình thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal part 7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thuật toán và kỹ thuật lập trình pascal part 7', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Ghi dữ liệu kết quả ĩừ các biến vào file f Cỉose f END. . Ví dụ Cặp số a b gọi là cập số hoàn thiện nếu tổng các ước khác chính nó của sô này bằng số kìa và ngược lại. Ví dụ các .cặp số sau là hoàn thiện 28 28 1184 1210 2620 2924 . Vì các cặp số hoàn thiện khá hiếm và có nhiều tính chất quan trọng nên người ta muốn lập trình tạo sẩn các cặp số hoàn thiện để tiện sử dụng. Hây viết chương trình tạo tệp văn bản có tên là chứa các cặp số hoàn thiện phân biệt lấy trong đoạn p q là các số nguyên dương nhập từ bàn phím. Mỗi cặp số hoàn thiện được ghi trên một dòng riêng biệt. Riêng dòng cuối cùng của tệp ghi số lượng các cặp số hoàn thiện tìm được. Bài làm Program Bail Const font Var f text i a b s p q d integer --------- ---------------------------------- BEGIN Repeat Write p q Readln p q Until p 0 and p q d 0 Assign fffont Rewrite f for a p to q do begin b 0 for i l to a div 2 do 156 if a mod i .0 then b b 4- Ỉ s 0 for i 1 to b div 2 do if b mod i 0 then s s 4- i if s a and a b then begin Writein f a b inc d end end Writein f d Close f END. _ . Trường hợp 2 Input tệp văn ban Output màn hình Mẫu 2 const finp - ỉên_tệp_vào Varf text BEGIN Assign ffinp Resettf Đọc dữ liệu từ file fra các bìến Cỉoseự Giải quyết bài toán xử lý tính toán trên các biến ỉn dữ liệu kết quả lên màn hình END. Ví dụ Giả thiết trên đĩa đã có file văn bản lưu trữ một danh sách không quá 100 cán bộ. Thồng tin của mỗi cán bộ được ghi thành một bộ dữ liệu gồm 3 dòng mỗi dòng lần lượt ghi Họ đệm Tên Lương cua cán bộ đó. Các bộ dữ liệu cách nhau một dòng trống Nếu soạn thảo bàng tay để tạo ra tệp cũng phải tuân theo nguyên tắc đó . 157 Hãy viết chương trình hiển thị lên màn hình danh sách các cán bộ gồm họ tên đầy đú và lương theo thứ tự abc của mục Tên. Bài làm Program Bai2 Uses crt Const finp Type NHANSU Record Hodem st ring 20 ĩ Ten String 9 Luong Integer End Var CB Array .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.