TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 56 LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP CỘNG

Mục tiêu HS: - Hiểu thế nào là một bất đẳng thức. - Phát hiện tính chất liên hệ giữa thứ tự của phép cộng. - Biết sử dụng tính chất liên hệ giữa thứ tự của phép cộng để giải một số bài tập đơn giản. II. Chuẩn bị - HS: Nghiên cứu bài trước khi học. | Chương IV BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN. Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 56 LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ và phép Cộng I. Mục tiêu HS - Hiểu thế nào là một bất đẳng thức. - Phát hiện tính chất liên hệ giữa thứ tự của phép cộng. - Biết sử dụng tính chất liên hệ giữa thứ tự của phép cộng để giải một số bài tập đơn giản. II. Chuẩn bị - HS Nghiên cứu bài trước khi học. - GV Chuẩn bị phiếu học tập. III. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1 Nhắc lại về thứ tự trên tập hợp số . GV Khi so sánh 2 số thực a và b xảy ra những trường hợp nào . - HS thực hiện 1. GV Hãy biểu HS thảo luận nhóm và trả lời - Xảy ra 1 trong 3 trường hợp sau a b hoặc a b hoặc a b - Một HS đứng tại chỗ trả lời. - HS thảo luận nhóm và trả lời. Tiết 56 LIÊN HỆ GIỮA THỨ Tự VÀ PHÉP CỘNG 1. Nhắc lại về thứ tự trên tập hợp số. Khi so sánh 2 số thực a và b xảy ra 1 trong 3 trường hợp sau a b hoặc a b hoặc a b diễn các số -2 -1 3 0 2 3 lên trục số và có kết luận gì GV giới thiệu kí hiệu a b a b. Hoạt động 2 Bất đẳng thức . GV cho HS tự nghiên cứu sách giáo khoa. Hoạt động 3 Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng . GV phát phiếu - HS tự nghiên cứu sách giáo khoa. - HS làm việc cá nhân rồi trao đổi ở nhóm. Ví dụ 1 53 1 8 12 -2 -18 3 -2 37 -2 41. 2. Bất đẳng thức SGK

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    8    2    31-07-2021
67    27    0    31-07-2021