TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 56 LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP CỘNG

Mục tiêu HS: - Hiểu thế nào là một bất đẳng thức. - Phát hiện tính chất liên hệ giữa thứ tự của phép cộng. - Biết sử dụng tính chất liên hệ giữa thứ tự của phép cộng để giải một số bài tập đơn giản. II. Chuẩn bị - HS: Nghiên cứu bài trước khi học. | Chương IV BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN. Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 56 LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ và phép Cộng I. Mục tiêu HS - Hiểu thế nào là một bất đẳng thức. - Phát hiện tính chất liên hệ giữa thứ tự của phép cộng. - Biết sử dụng tính chất liên hệ giữa thứ tự của phép cộng để giải một số bài tập đơn giản. II. Chuẩn bị - HS Nghiên cứu bài trước khi học. - GV Chuẩn bị phiếu học tập. III. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1 Nhắc lại về thứ tự trên tập hợp số . GV Khi so sánh 2 số thực a và b xảy ra những trường hợp nào . - HS thực hiện 1. GV Hãy biểu HS thảo luận nhóm và trả lời - Xảy ra 1 trong 3 trường hợp sau a b hoặc a b hoặc a b - Một HS đứng tại chỗ trả lời. - HS thảo luận nhóm và trả lời. Tiết 56 LIÊN HỆ GIỮA THỨ Tự VÀ PHÉP CỘNG 1. Nhắc lại về thứ tự trên tập hợp số. Khi so sánh 2 số thực a và b xảy ra 1 trong 3 trường hợp sau a b hoặc a b hoặc a b diễn các số -2 -1 3 0 2 3 lên trục số và có kết luận gì GV giới thiệu kí hiệu a b a b. Hoạt động 2 Bất đẳng thức . GV cho HS tự nghiên cứu sách giáo khoa. Hoạt động 3 Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng . GV phát phiếu - HS tự nghiên cứu sách giáo khoa. - HS làm việc cá nhân rồi trao đổi ở nhóm. Ví dụ 1 53 1 8 12 -2 -18 3 -2 37 -2 41. 2. Bất đẳng thức SGK

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.