TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 57: LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN

Kiến thức : HS nam được tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân (với số dương và với số âm) ở dạng BĐT. - Kỉ năng : biết cách sử dụng tính chất đó để chứng minh BĐT qua một số kỹ thuật suy luận. - Thái độ: Biết phối hợp vận dụng các tính chất thứ tự. | Giáo án đại sô lớp 8 - Tiết 57 Bài 2 LIÊN HỆ GIỮA THỨ Tự VÀ PHÉP NHÂN I. MỤC TIÊU - Kiến thức HS nam được tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương và với số âm ở dạng BĐT. - Kỉ năng biết cách sử dụng tính chất đó để chứng minh BĐT qua một số kỹ thuật suy luận. - Thái độ Biết phối hợp vận dụng các tính chất thứ tự. II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS - GV Trục biểu diễn. - HS Bảng thảo luận bút lông III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1 Kiểm tra bài cũ HS 1 Cho ví dụ 2 BĐT cùng chiều. Chọn ra những BĐT cùng chiều trong các BĐT sau a b -2 1 c d -1 -3 HS 2 Phát biểu tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng Không tính hãy so sánh a -2005 5 và -2000 5 b -107 - 3 và -110 - 3 2 Dạy bài mới Họat động của GV Họat động của HS Nội dung GV treo trục biểu diễn trên HS xem trục biểu diễn và tự 1 Liên hệ giữa thứ tự và phép bảng trang 37 SGK Hướng dẫn học sinh nhận xét chiều của các BĐT trên cùng HS rút ra tính chất và gọi một số em tập phát biểu tính chất trên Cho HS áp dụng 2 Nhận xét chiều các BĐT mới làm 1 nhân với số dương -Cùng chiều. 1 -HS rút ra tính a -2 3 chất. 3 . -Phát biểu tính 5091 chất bằng lời và b Nhân cả 2 vế bằng ký hiệu. của BĐT -2 3 -2 . -1 3 . với c dương thì -1 được -2c -3c -2 . -2 3 . Tính chất -2 SGK 38 -2 . -3 3 . 2 -3 a -Ngược chiều. -15 2 . 3 5 15 08 . 3 5 -HS làm 4 và b

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.