TAILIEUCHUNG - Giáo trình thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal part 5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thuật toán và kỹ thuật lập trình pascal part 5', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | if y -i ength s 1 -space Shen delete s length s 1 writeJni after clean s - s readin End. . Bài toán Sửa ỉói cú pháp về dấu-ngàn cách trong vân bản Trong mội vãn bán không bị lỏi về dĩứi ngăn cách thì sau các dấu phẩy và sau dấu chấm có dũng một dấu cách và trước các dấu này không có dấu cách nào. Ví dụ vãn bán sau dây là bị lói để de nhìn ta thay dấu mỗi một dấu cách bằng một ký tự - khi viết chương trình học sinh phải nhập đúng dấu cách Trámnưa dkhongdoỳ khong nho V Mmdkeo dai d day dut .daí dang . Mai hien nuoc chay rong coi dung ban khoan phan van 2 . Cần phai sữa lại để không lòi như sau Tro r iniia. khong to. iíkhong nho. Mua í keo dai. day dut dai dang. Maí hien nuoc chay rong rong. Caỵ coi dung ban khoan. phan van. Viet chương trình nhập vào một chuỗi ký tự biểu diên một đoạn văn ngắn đã chính xác vé mặt ngữ pháp và không quá 255 ký tự. Hãy sửa lại vãn bán trèn đê không bị lồi về dấu ngan cách. . Ý tưởng thuật toán Ta SC sứa lỗi cho từng loại dấu. Cách sửa lỗi cho các dấu là như nhau vì vậy. ta chi cẩn trình bày thuật toán sửa lỗi dấu phẩy Đé đơn giãn xét đoạn văn ngắn sau đây s ab. cd . m n . pq í u v x y. Định nghĩa các hàng ký tự sperator space 32 Bước ỉ Thêm vào san mồi dấu phây một dấu cách. Kct quả s ab cd d mn pq liv . Bước 2. Lặp quá trìỉìĩỉ xoứ dì một dấu cách trong hai dátí cách ììên tiếp licit còn tìm thẫy hai dán cách hên tiếp. Két quả s- ab cd dmiì pq uv dxy. Bước 3 Xóa mộ dấu cách trước dấu phciy nêỉt có Kêì quá S- ab. í í hưu pq u VV. 7 104 . Chương trình -------------------------------------------------- ------ Ị space 32 sperator point . I Var s string I i byte Begin write s Readln s buoc 1 i - 0 Repeat i i l if s i sperator then Insert space s it 1 if s i point then Insert space s i 1 Until i length s -1 buoc 2 Repeat i pos space space s if i 0 then delete s i 1 Until i 0 buoc 3 1 0 Repeac i i 1 if s i space and s i l sperator then Delete s i l .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.