TAILIEUCHUNG - Giáo trình thí nghiệm máy phát điện part 3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thí nghiệm máy phát điện part 3', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 2. Sử dụng các ỉoại đồng hồ đo kiểm tra sự liên hệ giữa các cuộn dây của 3 loại máy biến áp. 3. Ghi lại các thông sô kỹ thuật. IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1. Dùng đồng hồ Míầ kiểm tra Rcd giữa các cuộn dây với vỏ của 3 loại MBA. 2. Dùng đồng hồ Q đo kiểm tra sự liên hệ giữa các cuộn dây sơ cấp và thứ cấp của 3 loại máy biến áp. 3. Quan sát kết cấu đọc nhãn hiệu và báo cáo giáo viên hướng dẫn cách nối dây của 3 loại máy biến áp. V. YÊU CẨU BÁO CÁO 1. Điền vào bảng sau Loại máy biên áp Rcđ Pha AX - BY AX-CZ BY-CZ Pha - vỏ Tự ngẫu Sơ Thứ 3pha 3trụ Sơ Thứ 3pha cách ly Sơ Thứ 30 2. Vẽ sơ đổ nguyên lý của 3 loại máy biến áp Nhận xét thí nghiệm 31 Thí nghiêm số 10 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÂP 3 PHA ĐẤU Y Y VÀ Y D Học sinh Lớp Ngày thí nghiệm Giáo viên hướng dần Điểm I. MỤC ĐÍCH 1. Học sinh nắm được phương pháp đấu máy biến áp 3 pha 3 trụ theo kiểu Y Y hoặc Y A. 2. Học sinh nắm được phương pháp xác định tỉ số biến áp cúa máy biến áp 3 pha. 3. Phân biệt được tỉ số biến áp của Máy biến áp khi đấu Y Y và Y A. II. CÁC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM - Xe thí nghiệm số 2 - Xe thí nghiệm số 3 - Đồng hổ vạn năng hiện số. III. NỘI DUNG 1. Quan sát kết cấu của Máy biến áp 3 pha 3 trụ. Xác định cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp 3 pha 3 trụ. 2. Đấu nối theo sơ đồ thí nghiệm 3. Ghi lại các thông số kỹ thuật. IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1. Xác định cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp 3 pha 3 trụ. 2. Đấu nối theo sơ đổ sau .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.