TAILIEUCHUNG - Giáo trình thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal part 3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thuật toán và kỹ thuật lập trình pascal part 3', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chú ý Nếu mỗi nhóm íệnh trong các cú pháp trên chỉ gổm một lệnh thì lệnh đó không cần viết trong câu lệnh ghép Begin . End. . Câu lệnh ghép Begin. End Để hiểu được ý nghĩa của câu lệnh ghép ta hãy so sánh hai ví dụ sau đây. Ví dụ 1 Ví dụ 2 If đk then Begin A B End C If đk then A B C Nếu đk đúng thì A B c thực hiện. Nếu đk sai thì c thực hiện. Vậy A B phụ thuộc vào đk c không phụ thuộc vào điều kiện. Nếu đk đúng thì A B c thực hiện. Nếu đk sai thì B c thực hiện. Vậy A phụ thuộc vào đk B và c không phụ thuộc vào điều kiện. Ý nghĩa của khối lệnh begin. end Trong một lệnh có cấu trúc ví dụ như lệnh IF nếu có từ hai lệnh trở lên cùng phụ thuộc vào một điều kiện nào đó nghĩa là các lệnh này được thực hiện hay không được thực hiện tuỳ thuộc vào giá trị đúng hay sai của điều kiện thì các lệnh này phải được viết trong câu lệnh ghép Begin. End Về mặt hình thức các lệnh được nhóm lại bởi Begin. End thì nên viết lùi vào phía trong để chứng tỏ nó không bình đẳng với cấc lệnh nằm ngoài Begin. End Chú ý Lệnh đơn giản nhắc lại là một lệnh gán lệnh vào ra lệnh gọi thực hiện một hàm hay thủ tục. Nhóm lệnh trong cú pháp của lệnh If mà ta xét ở trên có thể bao gồm các lệnh đơn giản các lệnh có cấu trúc. Lênh If là một lệnh có cấu trúc. Khi có một lệnh If con trong nhóm lệnh người ta hay nói rằng có một cấu trúc rẽ nhánh lồng nhau. 52 Câu lệnh If dù là dạng khuyết hay dạng đủ luôn luôn chỉ là một lệnh mặc dù nhóm lệnh sau IF và sau Else nếu có Else có thể là khá nhiều lệnh và các lệnh đó là lệnh đơn giản hay lệnh có cấu trúc. Trong các ví dụ sau đây các chữ cái in hoa ký hiệu cho một lệnh đơn giản hay một lệnh có cấu trúc nào đó. Ví dụ 3 If đk then Begin A B End Else C D E Ví dụ 3 có ba lệnh Lệnh thứ nhất là lệnh If dạng đú hai lệnh còn lại là lệnh D và E. Ví dụ 4 If đkl then A Else Begin B C D End Else Begin M N End P Ví dụ 4 gồm hai lệnh lệnh thứ nhất là lệnh If dạng đủ và lệnh thứ hai là lệnh p. . Ví dụ bài tập về lệnh rẽ nhánh if Ví dụ Viết chương trình giải bất

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.