TAILIEUCHUNG - Giáo trình thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal part 2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thuật toán và kỹ thuật lập trình pascal part 2', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | HI. GIỚI THIỆU CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 1. Khái niệm Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết chương trình máy tính. Chương trình máy tính chính là một thể hiện cụ thể cùa thuật toán bằng một dạng thức quy định bằng một ngôn ngữ. 2. Phân loại ngôn ngữ bậc thấp ngôn ngữ bậc cao . Ngôn ngữ máy Ngôn ngữ máy còn gọi là chương trình mã máy là tập hợp các lệnh thực tại điều khiổn các mạch logic vi lập trình trong đơn vị xử lý trung tâm. Chương trình viết bằng ngôn ngữ máy về mặt logic chỉ bao gồm các ký hiệu 0 và ỉ được thể hiện về mật vật lý là 2 trạng thái và chí có 2 trạng thái khác nhau của các vi mạch điện tử tạo thành các mã nhị phân để biểu thị vi lệnh của chip xử lý trung tâm. . Hựp ngữ Ãsembly Hợp ngữ là một ngôn ngữ lập trình viết trong môi trường - hay chương trình dịch - Ascmbler bao gồm một tập các lệnh sơ cấp đơn giản và nhỏ nhất INPUT PRINT LOAD ADD. SUB MUL DIV MOVE. Chú ý rằng mọi mệnh lệnh đều có thể phân tích thành một tập các lệnh sơ cấp. Nói cách khác tập hợp hữu hạn các lệnh sơ cấp trong hợp ngữ phủ hết các chỉ thị khác nhau để giải một bài toán tin học. Ví dụ đọc thêm Chương trình hợp ngữ tính e a b c d INPUT a nạp a từ hàn phím INPUT b INPUT c INPUT d LOAD a nạp a váo thanh ghì tổngA ADD b cộng A với b kết quả đặt vào A MOVE e ghi A vào e LOAD c ADD d 26 MILL e MOVEe PRINT e HALT a h d c END . Chương trình dich Chương trình dịch là một chương trình đặc biệt cho phép dịch một chương trình viết bằng một ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy. Chương trình dịch thực hiện các chức năng sau đây Duyệt chương trình nguồn để phát hiện và thông báo các lỏi cú pháp do người lập trình viết sai. Dịch chương trình nguồn thành chương trình VÍỂÌ bàng ngôn ngữ máy. Thực hiện chương trình mã máy đó. . Ngôn ngữ lập trình bậc thấp và bậc cao Có thể viết trực tiếp một chương trình viết bằng ngôn ngữ máy nhưng điéu đó rất khó khăn và hay sinh lỗi. Các nhà lập trình dựa trên nguyên lý của máy tính được điều khiển bằng chương trình để sáng tạo ra các ngôn ngữ

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.