TAILIEUCHUNG - Thú nuôi gà nòi part 8

Tham khảo tài liệu 'thú nuôi gà nòi part 8', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THÚ NUÔI GÀ NÒI 99 BỂ BIÊN NỘI - BỂ BIÊN NGOẠI VẢỲ ĐÂG ĐẦU Gà có những vảy BỂ BIÊN NỘI BỂ BIÊN NGOẠI là gà lai. Vảy ĐÂU ĐẦƯ thì đá tồi. KHÔNG NÊN NUÔI GÀ CÓ VÂY NÀY. Hình 46 100 NGUYỄN TÚ KHAI VGÔNG TÁM VẢY Gà KHAI VUÒNG TÁM VẢY là gà xuống bổn có lai giống rồi nếu có tô t tướng thì đá cũng không ăn ai. KHAI VUÔNG mà có tám vầy thì gà thiệt tồi. KHÔNG NÊN NUÔI GÀ CÓ VẢY KHAI VUÔNG TÁM VẢY Hình 47 THÚ NUÔI GÀ NÒI 101 DẶM NGOẠI - TIỀN NÁT DẶM CÁCH BA VẢY KHÔNG NÊN NUÔI GÀ CÓ CÁC VẢY NÀY. Hình .