TAILIEUCHUNG - giáo trình Oracle tiếng việt phần 1

Quyển sách này được upload tại: Bách Khoa Online Giao lưu - Học hỏi - Chia sẻ kinh nghiệm của các thế hệ sinh viên Bách Khoa Quyển sách này được upload tại: SQL và PL/SQL Cơ bản | Quyển sách này được upload tại Bách Khoa Online Giao lưu - Học hỏi - Chia sẻ kinh nghiệm của các thế hệ sinh viên Bách Khoa Quyển sách này được upload tại SQL và PL SQL Cơ bản i Oracle SQL Plus File Edit Search Options Help SQL Plus Oracle Procedure Builder File Edit View Navigator Program Debug Window Help c Copyr Connected OracleBi With the JSeruer R Quyển sách này được upload tại Oracle cơ bản - SQL và PL SQL MỤCLỤC MỤC LỤC . .1 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG . .5 . NGÔN NGỮ SQL . .5 . Lịch sử phát triển của ngôn ngữ SQL . .5 . Chuẩn SQL . .5 . CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU . .5 . Các thành phần logic trong database. .5 . Các đối tượng trong database . .6 . Các nhóm lệnh SQL cơ bản . .6 . CƠ SỞ DỮ LIỆU THỰC HÀNH. .7 . Mô hình dữ liệu . .7 . Cấu trúc bảng dữ liệu . .7 CHƯƠNG 2. LỆNH TRUY VẤN CƠ BẢN . .9 . CÂU LỆNH TRUY VẤN . .9 . Quy tắc viết lệnh . .9 . Câu lệnh truy vấn cơ bản . .9 . Các thành phần khác của mệnh đề SELECT . .9 . Phân biệt giá trị dữ liệu trả về . .10 . Giá trị NULL . .11 . SQL PLUS CÔNG CỤ TƯƠNG TÁC LỆNH SQL VỚI DATABASE . .11 . Câu lệnh tương tác của SQL Plus . .11 . Phân nhóm câu lệnh trong SQL Plus. .12 . Chi tiết các lệnh SQL Plus cơ bản . .13 . BÀI TẬP . .15 CHƯƠNG 3. TRUY VẤN DỮ LIỆU CÓ ĐIỀU KIỆN . .17 . CÁC GIỚI HẠN TRONG TRUY VẤN DỮ LIỆU . .17 . Mệnh đề WHERE. .17 . Các toán tử sử dụng trong mệnh đề WHERE . .18 . Ví dụ sử dụng các toán tử điều kiện . .19 . SẮP XẾP DỮ LIỆU TRẢ VỀ. .20 . Mệnh đề ORDER BY . .20 . Sắp xếp nhiều cột dữ liệu trả về. . .20 . BÀI TẬP . .21 CHƯƠNG 4. CÁC HÀM SQL . .23 . TỔNG QUAN VỀ HÀM SQL. .23 . Cấu trúc hàm SQL . .23 . Phân loại hàm SQL . .23 . HÀM SQL THAO TÁC TRÊN TỪNG DÒNG DỮ LIỆU. .24 . Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu số. . .24 . Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu ký tự. .26 . Các hàm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN