TAILIEUCHUNG - giáo trình Oracle tiếng việt phần 1

Quyển sách này được upload tại: Bách Khoa Online Giao lưu - Học hỏi - Chia sẻ kinh nghiệm của các thế hệ sinh viên Bách Khoa Quyển sách này được upload tại: SQL và PL/SQL Cơ bản | Quyển sách này được upload tại Bách Khoa Online Giao lưu - Học hỏi - Chia sẻ kinh nghiệm của các thế hệ sinh viên Bách Khoa Quyển sách này được upload tại SQL và PL SQL Cơ bản i Oracle SQL Plus File Edit Search Options Help SQL Plus Oracle Procedure Builder File Edit View Navigator Program Debug Window Help c Copyr Connected OracleBi With the JSeruer R Quyển sách này được upload tại Oracle cơ bản - SQL và PL SQL MỤCLỤC MỤC LỤC . .1 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG . .5 . NGÔN NGỮ SQL . .5 . Lịch sử phát triển của ngôn ngữ SQL . .5 . Chuẩn SQL . .5 . CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU . .5 . Các thành phần logic trong database. .5 . Các đối tượng trong database . .6 . Các nhóm lệnh SQL cơ bản . .6 . CƠ SỞ DỮ LIỆU THỰC HÀNH. .7 . Mô hình dữ liệu . .7 . Cấu trúc bảng dữ liệu . .7 CHƯƠNG 2. LỆNH TRUY VẤN CƠ BẢN . .9 . CÂU LỆNH TRUY VẤN . .9 . Quy tắc viết lệnh . .9 . Câu lệnh truy vấn cơ bản . .9 . Các thành phần khác của mệnh đề SELECT . .9 . Phân biệt giá trị dữ liệu trả về . .10 . Giá trị NULL . .11 . SQL PLUS CÔNG CỤ TƯƠNG TÁC LỆNH SQL VỚI DATABASE . .11 . Câu lệnh tương tác của SQL Plus . .11 . Phân nhóm câu lệnh trong SQL Plus. .12 . Chi tiết các lệnh SQL Plus cơ bản . .13 . BÀI TẬP . .15 CHƯƠNG 3. TRUY VẤN DỮ LIỆU CÓ ĐIỀU KIỆN . .17 . CÁC GIỚI HẠN TRONG TRUY VẤN DỮ LIỆU . .17 . Mệnh đề WHERE. .17 . Các toán tử sử dụng trong mệnh đề WHERE . .18 . Ví dụ sử dụng các toán tử điều kiện . .19 . SẮP XẾP DỮ LIỆU TRẢ VỀ. .20 . Mệnh đề ORDER BY . .20 . Sắp xếp nhiều cột dữ liệu trả về. . .20 . BÀI TẬP . .21 CHƯƠNG 4. CÁC HÀM SQL . .23 . TỔNG QUAN VỀ HÀM SQL. .23 . Cấu trúc hàm SQL . .23 . Phân loại hàm SQL . .23 . HÀM SQL THAO TÁC TRÊN TỪNG DÒNG DỮ LIỆU. .24 . Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu số. . .24 . Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu ký tự. .26 . Các hàm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.