TAILIEUCHUNG - Quy chế phối hợp số 1316/QĐHC-CTUBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2012, TỈNH SÓC TRĂNG | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1316 QĐHC-CTUBND Sóc Trăng ngày 07 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐIỀU TRA RÀ SOÁT HỘ NGHÈO HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2012 TỈNH SÓC TRĂNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Nghị định số 40 2004 NĐ-CP ngày 13 02 2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thống kê Căn cứ Quyết định số 09 2011 QĐ-TTg ngày 30 01 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015 Căn cứ Thông tư số 21 2012 TT-BLĐTBXH ngày 22 8 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo hàng năm Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 620 TTr-SLĐTbXh ngày 03 12 2011 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. 1. Phê duyệt kết quả điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2012 của tỉnh Sóc Trăng cụ thể như sau - Tỷ lệ số lượng hộ nghèo hộ cận nghèo toàn tỉnh tỷ lệ số lượng hộ nghèo hộ cận nghèo phân theo các dân tộc tại các phụ lục số 01-1 và 01-2 đính kèm Quyết định này - Tỷ lệ số lượng hộ nghèo hộ cận nghèo của từng huyện thị xã thành phố tại các phụ lục từ 021 đến 02-11 đính kèm Quyết định này. 2. Kết quả điều tra hộ nghèo hộ cận nghèo nêu tại khoản 1 Điều này là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong năm 2013. Điều 2. 1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Cục Thống kê thực hiện các nội dung sau a Cập nhật kết quả điều tra rà soát năm 2012 vào cơ sở dữ liệu hộ nghèo hộ cận nghèo theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. b Hướng dẫn UBND các huyện thị xã thành phố phê duyệt danh sách hộ thoát nghèo cận nghèo danh sách hộ nghèo hộ cận nghèo mới và chỉ đạo các xã phường thị trấn công nhận hộ nghèo hộ cận nghèo mới của địa phương đồng thời tổ chức niêm yết thông báo về danh sách hộ thoát nghèo cận nghèo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.