TAILIEUCHUNG - TEST TO EVALUATE ( 1-5 )

Tham khảo tài liệu 'test to evaluate ( 1-5 )', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TEST TO EVALUATE 1-5 I. Vocabulary 1. A. fare B. black C. match D. calcium 2. A. produced B. believed C. stopped D. laughed 3. A. sugar B. solar C. super D. subside 4. A. further B. fertile C. heard D. mother 5. A. popular B. other C. subject D. month 6. A. development B. congratulate C. preservative D. preferential 7. A. recommend B. understand C. potential D. volunteer 8. A. minority B. mechanise C. manage D. impetus 9. A. presidential B. foundation C. confidential D. recreation 10. A. concentration B. satisfaction C. character D. realistic 11. drawback of to doing sth. trôũ ngaii cho. 12. tell know A and B apart phaân bieăt 2 ngỏôoi vaăt 13. get sth. across to sth. laom cho caùi gì nỏôic thoâng tin hieâu 14. relative bao con ngỏôoi thaân adj. tỏông noái 14. abundant in coù nhieàu phong phuù caùi gì 15. do away with gait boũ traùnh khoũi caùi gì 16. bear resemblance to sb. sth between A and B gioáng nhau vôùi. 17. come across tình côo thaáy 18. reflection hình phaũn chieáu naẽc bieăt trong gỏông maẽt nỏôùc 19. bloodhound choù saên tìm 20. finance taoi chính 21. call sb. names cheá nhaio laêng mai ai 22. conclude keát luaăn 23. consider xem xeùt coù yù kieán coi chieáu coá neán 24. infer luaăn ra ruùt ra 25. mention neà caăp II. Choose the best answer 26. It is blowing so hard. We such a terrible storm. A. never know B. have never been knowing C. had never known D. have never known 27. I am considering my job. Can you recommend a good company A. to move B. changing C. to change D. moving 28. - Laura What a lovely house you have - Maria . A. I think so B. Thank you. Hope you will drop in C. Of course not it s not costly D. No problem 29. - Why wasn t your boyfriend at the party last night - He the lecture at Shaw Hall. I know he very much wanted to hear the speaker. A. can have attended B. was to attend C. should have attended D. may have attended 30. I m sure you ll have no the exam. A. difficulties of passing B. difficulties to pass C. difficulty to pass D. .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.