TAILIEUCHUNG - giáo trình SQL server 7.0 phần 5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình sql server phần 5', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Sách điên tử luân văn tốt nghiêp CNTT - http COMPUTE row_aggregate column_name row_aggregate column_name . BY column_name column_name . FOR BROWSE Cho phép câp nhât bằng cách sử dụng thư viên cơ sở dữ liêu DB_Library khi xem dữ liêu trong các chương trình ứng dụng của máy khách. 2. Câu lệnh INSERT Thêm một dòng giá trị mới vào bảng dữ liêuđang tồn tại trong CSDL. Cú pháp INSERT INTO table_name I view_name column_list DEFAULT VALUES I values_list I select_statement where Trong đó INTO Là từ khoá lựa chọn. table_name I view_name Tên của bảng được dùng trong câu lênh INSERT. Nếu bảng không tồn tại trong cơ sở dữ liêu hiên thời thì phải chỉ ra đầy đủ tên bảng . column_list Danh sánh các cột được thêm dữ liêu. Có thể liêt kê các cột theo bất kỳ thứ tự nào nhưng dữ liêu được thêm vào bảng phải có cùng thứ tự với thứ tự của cột. Nếu column_list không được chỉ ra thì tất cả các cột theo thứ tự được tạo ra bằng lênh CREATE TABLE của bảng sẽ được thêm dữ liêu. DEFAULT VALUES Thêm giá trị ngầm định cho tất cả các cột. Đối với các cột có giá trị NOT NULL giá trị phù hợp tiếp theo sẽ được thêm vào. Đối với các cột được nhân giá trị NULL thì giá trị ngầm định được thêm vào là NULL. 64 Sách điên tử luân văn tốt nghiêp CNTT - http values_list Để liêt kê các giá trị cho mỗi cột theo thứ tự trong column_list hoặc trong bảng. VALUES DEFAULT I constant_expression DEFAULT I constant_expression . select_statement Là câu lênh SELECT dùng để nhân dữ liêu mà sẽ được thêm vào bảng từ một bảng đang tồn tại. Ví dụ A. Thêm giá trị cho tất cả các cột INSERT titles VALUES BU2222 Faster business 1389 NULL NULL NULL NULL ok 06 17 87 B. Thêm giá trị cho các cột được liêt kê trong column_list INSERT titles title_id title type pub_id notes pubdate VALUES BU1237 Get Going business 1389 great 06 18 86 C. Thêm giá trị cho tất cả các cột từ một bảng khác INSERT INTO newauthors SELECT FROM authors WHERE city San Francisco D. Thêm các giá

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.