TAILIEUCHUNG - Quyết định số 193/2011/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, CÁCH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU SỞ, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND TỈNH VÀ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ TRONG THI HÀNH CÔNG VỤ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Số 193 2011 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Giang ngày 31 tháng 05 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ CÁCH ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU SỞ CƠ QUAN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND TỈNH VÀ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÀNH PHỐ TRONG THI HÀNH CÔNG VỤ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND UBND ngày 03 12 2004 Căn cứ Luật Cán bộ công chức ngày 13 11 2008 Căn cứ Nghị định số 157 2007 NĐ-CP ngày 27 10 2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan tổ chức đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ công vụ Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 344 SNV-TCBM BC ngày 28 4 2011 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí cách đánh giá xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở cơ quan đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện thành phố trong thi hành công vụ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 126 2008 QĐ-UBND ngày 03 12 2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí cách đánh giá xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở cơ quan đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện thành phố trong thi hành công vụ. Điều 3. Giám đốc Sở Thủ trưởng cơ quan đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Chủ tịch UBND huyện thành phố các cơ quan tổ chức đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Bùi Văn Hải QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ CÁCH ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU SỞ CƠ QUAN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND TỈNH VÀ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÀNH PHỐ TRONG THI HÀNH CÔNG VỤ Ban hành kèm theo Quyết định số 193 2011 QĐ-UBND ngày 31 5 2011 của UBND tỉnh Bắc Giang Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy định tiêu chí cách đánh giá xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở cơ quan đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện thành phố trong thi hành công vụ. Điều 2.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.