TAILIEUCHUNG - Quyết định số 340/QĐ-UBDT

QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2472/QĐ-TTG, NGÀY 28/12/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CẤP MỘT SỐ ẤN PHẨM BÁO, TẠP CHÍ CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC | ỦY BAN DÂN TỘC Số 340 QĐ-UBDT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2472 QĐ-TTG NGÀY 28 12 2011 CỦA THỦ Tướng chính phủ về việc cấp Một số Ấn phẩm báo tạp chí CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN núi vùng đặc biệt khó khăn GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC Căn cứ Nghị định số 84 2012 NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc Căn cứ Quyết định số 2472 QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 Căn cứ Thông tư số 166 2012 TT-BTC ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 Căn cứ Thông tư liên tịch số 02 2012 TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL ngày 13 tháng 11 năm 2012 của liên Bộ Ủy ban Dân tộc Bộ Thông tin và Truyền Thông Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472 QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao Vụ Tuyên truyền Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu giúp Lãnh đạo Ủy ban thực hiện quản lý nhà nước đối với các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban Dân tộc tại Quyết định số 2472 QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011. Điều 2. Vụ Tuyên truyền có trách nhiệm - Chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền rà soát xác định số lượng đối tượng số lượng ấn phẩm và danh mục ấn phẩm được cấp trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch. - .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.